Скачать.doc

   Модуль 1 (4-й курс). Основи внутрішньої медицини (ендокринологія, гастроентерологія, пульмонологія, гематологія, фізіотерапія)

 • Етіологія і патогенез цукрового діабету.
 • Цукровий діабет тип 1: роль вірусної інфекції та автоімунних процесів, генетичної схильності.
 • Цукровий діабет тип 2: роль генетичної схильності, ожиріння, зовнішніх факторів. Класифікація порушень глікемії (ВООЗ, 1999 р.), клінічні форми цукрового діабету. Клініка цукрового діабету.
 • Основні клінічні симптоми цукрового діабету.
 • Характеристика уражень внутрішніх органів за цукрового діабету: серцево-судинної системи, гепатобіліарної системи, органів сечовиділення, діабетичні остеоартропатії. Критерії діагностики цукрового діабету та інших категорій гіперглікемії (ВООЗ, 1999 р.).
 • Основні методи лікування ЦД, дієтотерапія, дозоване фізичне навантаження, цукрознижувальна фармакотерапія, навчання хворого самоконтролю.
 • Пероральні цукрознижувальні препарати.
 • Інсулінотерапія.
 • Класифікація препаратів інсуліну, препарати короткої та тривалої дії, аналоги інсуліну ультракороткої та тривалої дії.
 • Розрахунок добової потреби в інсуліні.
 • Режим інсулінотерапії: традиційна та інтенсифікована інсулінотерапія.
 • Ускладнення інсулінотерапії: гіпоглікемічні стани, алергія до інсуліну, постін’єкційні ліподистрофії, інсулінорезистентність, хронічне передозування інсуліну (синдром Сомоджі), інсулінові набряки.
 • Діабетична нефропатія, стадії розвитку, діагноз, диференційний діагноз, лікування та профілактика.
 • Діабетична ретинопатія: стадії процесу, діагноз, профілактика та лікування.
 • Діабетична нейропатія, класифікація, діагностика та лікування.
 • Синдром діабетичної стопи: класифікація діагностика, алгоритм лікування. Гіпоглікемічна кома, гіпоглікемічні стани. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.
 • Кетоацидотичні стани з діабетичною (гіперкетонемічною) комою. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційний діагноз, лікування.
 • Гіперосмолярна (неацидотична) діабетична кома.
 • Молочнокислий ацидоз і кома.
 • Прояви йодного дефіциту.
 • Визначення розмірів щитоподібної залози. Вікова динаміка об’єму залози.
 • Визначення – “зоб”. Поняття про простий нетоксичний та вузлові форми зобу.
 • Йодна профілактика: масова, групова, індивідуальна.
 • Етіологія, патогенез, клінічні прояви дифузного токсичного зобу, тиреотоксична та ендокринна офтальмопатія.
 • Медикаментозне, хірургічне лікування токсичного зобу, використання 131-йоду з лікувальною метою.
 • Гіпотиреоз, етіологія, патогенез та клінічні ознаки. Обґрунтування діагнозу.
 • Лікування гіпотиреозу.
 • Тиреоїдити, класифікація, етіологія, клінічний перебіг, діагностика, лікування. Патоморфологічна класифікація пухлин щитоподібної залози.
 • Сучасна схема лікування, реабілітації та диспансерного спостереження хворих на рак щитоподібної залози.
 • Гіперпаратиреоз. Клініка, клінічні форми. Показання до хірургічного лікування. Медикаментозна терапія.
 • Гіпопаратиреоз. Клініка. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування.
 • Хронічна недостатність надниркових залоз (хвороба Аддісона). Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика та лікування.
 • Гостра недостатність надниркових залоз. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика та лікування.
 • Синдром Іценко-Кушинга (кортикостерома, глюкостерома). Клініка, діагностика та диференціальна діагностика, лікування.
 • Андростерома, кортикостерома. Клініка, діагностика та диференціальна діагностика, лікування.
 • Первинний гіперальдостеронізм (синдром Кона). Клініка, діагностика та диференціальна діагностика, лікування.
 • Феохромоцитома. Клініка, діагностика та диференціальна діагностика, лікування.
 • Акромегалія. Етіологія і патогенез. Клініка. Діагностика та диференційна діагностика. Лікування.
 • Хвороба Іценка-Кушинга. Етіологія і патогенез. Класифікація. Клініка. Діагностика та диференційна діагностика. Лікування.
 • Синдром гіперпролактинемії. Класифікація. Етіологія і патогенез. Клініка. Діагностика, диференційна діагностика. Лікування.
 • Гіпопітуітаризм. Етіологія і патогенез. Клініка. Діагностика і диференційна діагностика. Лікування.
 • Нецукровий діабет. Етіологія і патогенез. Клініка. Діагностика та диференційна діагностика. Лікування.
 • Гіпопітуітаризм з переважною соматотропною недостатністю (гіпофізарний нанізм). Гіпофізарний гігантизм. Етіологія і патогенез. Клініка. Діагностика і диференційна діагностика. Лікування.
 • Ожиріння. Етіологія та патогенез. Класифікація. Клініка. Діагностика. Лікування.
 • Синдром Шерешевського – Тернера.
 • Синдром гермафродитизму.
 • Крипторхізм.
 • Синдром моно- та анорхізму.
 • Синдром Клайнфельтера.
 • Порушення статевого розвитку у хлопчиків та дівчаток.
 • Клімакс у жінок та чоловіків.
 • Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.  Критерії діагностики, диференціальна діагностика. Ускладнення. Диференційована терапія.
 • Хронічні гастрити. Визначення. Етіологія та патогенез. Роль H.рylori у виникненні гастродуоденальної патології. Критерії діагнозу.
 • Сучасні підходи до лікування різних типів хронічного гастриту.
 • Необстежена та функціональна диспепсія.
 • Сучасні підходи до лікування функціональної диспепсії.
 • Виразкова хвороба та інші пептичні виразки шлунку та 12-палої кишки. Визначення.
 • Роль H.рylori, кислото-пептичного фактору та медикаментів у виникненні пептичних виразок та їх рецидивів.
 • Ускладнення пептичних виразок (перфорація, пенетрація, кровотеча, порушення евакуатор-моторної функції).
 • Значення інструментальних та лабораторних методів діагностики пептичних виразок. Методи діагностики Нр-инфекції.
 • Сучасна тактика ведення хворого з виразкою.
 • Ерадикаційна терапія.
 • Медикаментозна терапія Нр-негативних виразок. Показання до хірургічного лікування.
 • Захворювання тонкої кишки: целіакія та інші ентеропатії.
 • Синдроми мальабсорбції та мальдигестії.
 • Синдром подразненої кишки, визначення, Римські критерії діагностики. Лікування різних форм.
 • Неспецифічні коліти (неспецифічний виразковий коліт та хвороба Крона. Критерії діагностики. Лікування.
 • Жовчнокам’яна хвороба, хронічний холецистит та функціональні біліарні порушення. Визначення. Етіологія, патогенез. Роль інструментальних методів в діагностиці. Ускладнення. Диференційоване лікування залежно від клінічного варіанта та наявності ускладнень. Показання до хірургічного лікування.
 • Хронічні гепатити. Визначення. Класифікація. Роль персистенції вірусу, медикаментозних агентів, порушень імунних порушень та алкоголю. Методи діагностики вірусної інфекції.
 • Аутоімунний гепатит, хронічні вірусні, медикаментозний гепатити.
 • Алкогольна хвороба печінки. Основні клініко-біохімічні синдроми. Особливості клінічного перебігу та діагностики окремих форм.
 • Цирози печінки. Визначення. Значення вірусної інфекції, нутритивних факторів, алкоголю, токсичних речовин та імунологічних порушень. Класифікація. Диференційний діагноз. Печінкова недостатність та інші ускладнення. Диференційована терапія. Невідкладна терапія ускладнень.
 • Хронічні панкреатити. Визначення. Класифікація. Особливості клінічного перебігу, діагностики та диференційної діагностики. Ускладнення. Диференційоване лікування.
 • Біологічні основи та фізіологічна дія імпульсних токів. Фізіологічна дія постійного струму на організм, основи застосування з лікувальною метою, показання та протипоказання до електролікування.
 • Біо-фізичні основи та фізіологічна дія електричних, магнітних та електромагнітних полів на організм.
 • Фізіологічні основи впливу теплових та холодових процедур, біофізичні основи дії різного фізичного середовища (водних, грязевих процедур), показання, протипоказання.
 • Класифікація курортів за природними факторами дії на організм. Показання та протипоказання для санаторно-курортного лікування.
 • Основні симптоми пульмонологічної патології та методи дослідження в пульмонології.
 • Хронічні обструктивні захворювання легень. Визначення. Класифікація. Клінічні прояви, зміни даних додаткових інструментальних методів дослідження залежно від стадії (ступеня тяжкості). Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування залежно від ступеня тяжкості.
 • Бронхіальна астма. Визначення. Класифікація. Клінічні прояви і зміни даних інструментальних методів дослідження в залежності від ступеня тяжкості. Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування залежно від ступеня тяжкості.
 • Невідкладна допомога при приступі бронхіальної астми.
 • Пневмонії. Визначення. Класифікація. Клінічні прояви і їх особливості при негоспітальній, нозокоміальній, аспіраційній пневмонії та пневмонії у осіб з тяжкими дефектами імунітету. Зміни інструментальних і лабораторних методів дослідження. Ускладнення (синдром поліорганних уражень, респіраторний дистрес-синдром та  дихальна недостатність).  Диференційоване лікування.
 • Плеврити та плевральний випіт. Визначення. Клінічні прояви, зміни інструментальних і лабораторних даних. Ускладнення. Показання до плевральної пункції та дренування плевральної порожнини. Лікування.
 • Бронхоектатична хвороба, абсцес та гангрена легень. Визначення. Клініка, діагностика різних варіантів. Значення рентгенологічного та ендоскопічного дослідження. Ускладнення. Лікування. Показання до хірургічного лікування.
 • Легенева недостатність. Класифікація. Причини виникнення. Особливості клінічного перебігу різних форм. Діагностика, роль дослідження функції зовнішнього дихання. Диференційний діагноз. Лікувальна тактика.
 • Анемії (залізодефіцитна, В12-дефіцитна, фолієводефіцитна, гемолітична, гіпопластична, постгеморагічна). Етіологічні фактори та патогенез. Особливості клініки та лабораторної діагностики різних форм. Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування різних форм.
 • Гострі та хронічні лейкемії. Визначення. Сучасні погляди на етіологію та патогенез. Класифікація. Основні клініко-гематологічні синдроми. Критерії діагнозу. Ускладнення. Принципи лікування.
 • Трансплантація кісткового мозку.
 • Лімфоми та мієломна хвороба. Визначення та класифікація.
 • Ходжкінські та неходжкінські лимфоми. Клінічні прояви та їх особливості при різних варіантах перебігу. Критерії діагнозу. Ускладнення. Принципи лікування.
 • Тромбоцитопенічна пурпура, клінічні прояви, принципи лікування.
 • Гемофілія.  Визначення. Етіологія та патогенез, основні клінічні синдроми. Критерії діагнозу. Терапія різних гемофілій.
 • Біологічні основи та фізіологічна дія імпульсних токів.
 • Фізіологічна дія постійного струму на організм, основи застосування з лікувальною метою, показання та протипоказання до електролікування.
 • Біофізичні основи та фізіологічна дія електричних, магнітних та електромагнітних полів на організм.
 • Фізіологічні основи впливу теплових та холодових процедур, біофізичні основи дії різного фізичного середовища (водних, грязевих процедур), показання, протипоказання.
 • Класифікація курортів за природними факторами дії на організм. Показання та протипоказання для санаторно-курортного лікування.
 • Основні симптоми гастроентерологічної патології.
 • Методи дослідження в гастроентерології.

 

Завідувач кафедри

внутрішньої медицини №3

д.мед.наук, професор                                                                   Л.В. Журавльова


Подписаться на новости сайта:

BigBlueButton