Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини

YouTube

Facebook

Instagram

Навчально-методична робота кафедри включає:

  • навчання студентів 4 курсу:
  • І, ІІ, ІІІ медичні факультети, V факультет, VI факультет (1 і 2 потоки);
  • навчання лікарів-інтернів;
  • навчання студентів-бакалаврів за спеціальністю «Лабораторна діагностика»;
  • тематичне удосконалення лікарів – очний та дистанційний цикл ТУ з «Ревматології»

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Викладання на 4 курсі проводиться відповідно до робочої навчальної програми з дисципліни ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА (в тому числі ендокринологія), розробленої на основі типового навчального плану і типової навчальної програми 2013 р.

  • наказ №749 МОЗ України від 19.10.2009 р,
  • наказ №539 МОЗ України від 08.07.2010 р) для студентів IV та V курсів вищих медичних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів аккредітаціі Спеціальність: 7.110101 “Лікувальна справа”, 7.110104 “Педіатрія”

Робоча програма складена на основі нормативних документів:

– освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців, затверджених наказом МОН України №239 від 16.04.03 “Про затвердження галузевих стандартів вищої освіти за напрямом підготовки 1101 – Медицина;

– рекомендацій з розробки навчальних програм, навчальних дисциплін, затверджених наказом МОЗ України №152 від 24.03 2004 “Про затвердження рекомендацій щодо створення навчальних програм, навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України №492 від 12.10.2004 “Про внесення змін і доповнень до рекомендацій для розробки навчальних програм навчальних дисциплін”;

– наказу МОЗ України №148 від 31.01.03 “Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої медичної та фармацевтичної освіти”; експериментального навчального плану, розробленого на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS) і затвердженого Наказом МОЗ України від 31.01. 2005 року № 52.

– наказу МОН України від 09.07.2009 №642 «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента».

– наказу МОН України від 29.03.2010 №259 «Про внесення змін до наказу МОН від 09.07.2009 №642 та від 21.12.2009 №1150». наказу МОЗ України № 749 від 19.10.2009 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа».

– наказу МОЗ України №539 від 08.07.2010 «Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа», затвердженого наказом МОЗ України від 19.10.2009 № 749 ».

Внутрішня медицина, як навчальна дисципліна, базується безпосередньо на вивченні студентами пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики інших клінічних дисциплін (педіатрії, загальної хірургії), а також інших базових дисциплін та інтеграції з цими дисциплінами; закладає фундамент для освоєння студентами знань профільних клінічних професійно-практичних дисциплін;

На 4 курсі навчання проходить по кредитно-модульною системою.

Модуль 1 (4-й курс). Основи внутрішньої медицини (ендокринологія, гастроентерологія, пульмонологія, гематологія)

Всього годин: 255 / 8,5 кредитів (лекції – 50, практичні заняття – 150, СРС – 55)

Тематичні модулі:

Основи діагностики, лікування та профілактики захворювань ендокринної системи (75 / 2,5)

Основи діагностики, лікування та профілактики захворювань органів травлення (90/3)

Основи діагностики, лікування та профілактики захворювань органів дихання (45 / 1,5)

Основи діагностики, лікування та профілактики захворювань крові та кровотворних органів (40 / 1,5).

 Особливості навчального процесу.

Навчальний процес на кафедрі внутрішньої медицини №3 спрямований на підвищення якості підготовки лікарів і забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

У 1993 році Робоча група з доказової медицини (Evidence based medicine) внесла таке визначення: «Медицина, яка ґрунтується на доказах – це такий підхід до медичної практики, при якому рішення, що стосуються профілактичних, діагностичних та лікувальних заходів, приймаються  із отриманих доказів їх ефективності, безпеки, і які передбачають пошук, порівняння, узагальнення та широку поширеність отриманих доказів для використання в інтересах хворих».

Впровадження принципів доказової медицини.

Одним з головних напрямків навчального процесу на кафедрі внутрішньої медицини №3 є:

цілеспрямоване планування аудиторної і позааудиторної роботи студента таким чином, щоб він міг отримати:

– теоретичні знання;

– оволодіти практичними навичками;

– вміння оцінювати результати сучасних додаткових методів обстеження згідно з протоколами діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів;

– основу для подальшого самостійного професійного удосконалення.

Майбутній лікар повинен не тільки знати загальноприйняті протоколи, а й володіти сучасними технологіями пошуку нової доказової клінічної інформації.

Видами навчальної діяльності студентів згідно навчального плану є:

  • лекції;
  • практичні заняття;
  • самостійна робота студентів (СРС).

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів внутрішньої медицини. Лекції читаються з використанням сучасного технічного обладнання та демонстрації хворих з даної теми. Лекційний і практичний етапи навчання студентів складаються переважно так, що лекції відповідають темам практичних занять і начитуються одним блоком.

Практичні заняття включають використання тестових завдань (початковий і кінцевий рівень підготовки), опитування. Робота біля ліжка хворого проходить з уточненням основних діагностичних критеріїв захворювання, удосконалення практичних навичок студентами, постановки діагнозу з подальшим призначенням плану обстеження і лікування.

На кафедрі працює комп’ютерний клас на 4 посадочних місця. Є навчальні та контролюючі програми, банк тестових завдань відповідно до вимог «КРОК 2» і «КРОК 3». На кафедрі є підключення до мережі INTERNET, що широко використовується в навчальному процесі та науковій роботі.

Використання дистанційного навчання в післядипломній освіті

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake