Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини

YouTube

Facebook

Instagram

 Статьи:

Эндокринология:

1. Журавльова А.К. Неалкогольна жирова хвороба печінки у хворих на цукровий діабет 2-го типу і ожиріння. «Ліки України» ТОВ»Медікс»№7(163) 2012.-с.16-20.

2. Журавльова А.К. Неалкогольна жирова хвороба печінки у хворих на цукровий діабет 2 типу і ожиріння. «Ліки України» Науково-практичний журнал для лікарів та провізорів. №7, 2012, Київ, ТОВ»Медікс».-с. 16-21.

3. Л.В. Журавлева, Е.М. Кривоносова. Применение урсодезоксихолевой кислоты у больных сахарным диабетом. Ендокринологія, ТОМ 17, № 3 / 2012.- с. 85-91.

4. Журавльова Л.В., Моїсеєнко Т.А. Дистиреоз у хворих на цукровий діабет 2 типу з ожирінням та без нього. Медичний науково-практичний журнал «Практикуючий лікар», 2013.-№1(5).-с. 45-51           

5. Боброннікова Л.Р., Журавльова А.К. Чинники формування метаболічного синдрому у пацієнтів з НАЖХП. Науково-практичний журнал «Медицина транспорту України»,Київ.-»ВІТ-А-ПОЛ»2013-№1(45).-с.47-51             

6. Журавльова Л.В., Ільченко І.А. Патогенетические аспекты формирования сосудистых поражений при артериальной гипертензии и сахарном диабете:основные направления их терапевтической корекции. Науково-практичний журнал для лікарів та провізорів «Ліки України».-ТОВ » Медікс», Київ.-2013.-№4(170).-с.55-61      

7. Боброннікова Л.Р., Журавльова А.К. Оценка факторов кардиометаболического риска у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени       Науково-практичний журнал для лікарів та провізорів «Ліки України».-ТОВ » Медікс», Київ.-2013.-№4(170).-с.73-78   

8. Власенко А.В. Вплив неалкогольної жирової хвороби печінки в поєднанні з метаболічним синдромом на перебіг цукрового діабету. Український науково-практичний спеціалізований журнал «Сучасна гастроентерологія»-№3(71), Віт-а-пол.-Київ, 2013.-с.14-20      

9. Власенко А.В.  Особливості холеретичної функції печнки у хворих на цукровий діабет, неалкогольну жирову хворобу печінки та з їх поєднанням «Українськийй терапевтичний журнал»-ТО»²Т-А-ПОЛ», Київ.-№2,2013.-с.42-46    

10. Власенко А.В. Влияние гипергомоцистеинемии на развитие неалкогольной жировой болезни печени при сахарном диабете. Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2013. — № 1 (49). – С.10-14           

11. Журавльова Л.В., Сокольнікова Н.В. Ураження міокарда на фоні цукрового діабету: фокус на патогенетичні та діагностичні особливості кардіоміопатії. Науково-практичний журнал для лікарів та провізорів «Ліки України».-ТОВ » Медікс», Київ.-2013.-№4(170).-с.4-7     

12. Журавльова Л.В., Огнєва О.В. Патогенез неалкогольной жировой болезни печени у больных сахарным диабетом 2 типа. Матеріали науково-практичної конференції присвяченої 90-річчу ХАПО та 50-річчю кафедри терапії «Особливості захворювань внутрішніх органів в осіб молодого віку», ревматології та клінічної фармакології, 26 вересня2013 року.-Харків,2013.-с.7-14   

13. Журавльова Л.В. Лопіна Н.А. Применение альфа-липоевой кислоты у пациентов очень высокого кардиоваскулярного риска с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа.    Науково-практичний журнал «Ендокринологія».-Київ,Медкнига.-2013.-том18 №3.-с.70-80        

14. Моїсеєнко Т.А., Журавльова А.К. Стан гепатобіліарної системи у хворих на цукровий діабет 2 типу з ожирінням та без нього. Кримський терапевтичний журнал, №2(21),-Сімферополь,2013.-с. 138-148

15. Журавльова Л.В., Філоненко М.В., Сокольнікова Н.В. The influence of interleukin-1β, carbohydrate and lipid metabolism on formation of myocardial diastolic dysfunction in type 2 diabetes mellitus. Inter collegas, 2015.-Vol 2, No 1.

16. Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. Апелін та фактор некрозу пухлин-α у хворих на хронічний панкреатит та при його поєднанні з цукровим діабетом типу 2. Український науково-практичний спеціалізований журнал “Сучасна гастроентерологія”-№1(81), Віт-а-пол. – Київ, 2015.-c.7-17.

17.Журавльова Л.В., Олійник М.О. Остеоартроз та цукровий діабет 2 типу: спільні ланки патогенезу. Науково-практичний медичний журнал “Ендокринологія”, 2015 – Том 20, №1.- 79-83.

18. Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. Гиперадипоцитокинемия – диагностический маркер сахарного диабета типа 2. «Теоретичні та практичні проблеми розвитку сучасної медичної науки»: матеріали міжнародної науково- практичної конференції, (м. Одеса, 03-04 квітня 2015 року). – Одеса: ГО «Південноукраїнська медична наукова організація», 2015. – С. 129-134

19. Пивоваров О.В. Рання діагностика та заходи з профілактики цукрового діабету 2 типу у хворих на артеріальну гіпертензію. «Теоретичні та практичні проблеми розвитку сучасної медичної науки»: матеріали міжнародної науково- практичної конференції, (м. Одеса, 03-04 квітня 2015 року). – Одеса: ГО «Південноукраїнська медична наукова організація», 2015. – С. 91-96.

20. Журавльова Л.В. Метаболический контроль при лечении гипертензивных пациентов. Український медичний вісник “Therapia”.-2015.-№3 (96).- С. 52-54.

21. Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. Вплив адипоцитокінів на дисфункцію підшлункової залози при цукровому діабеті типу 2. Медичний науково-практичний журнал “Практикуючий лікар”.- Медкнига, 2015 – №1.-с. 76-82.

22. Журавльова Л.В., Олійник М.О. Вплив IL-1β та ФНП-α на перебіг остеоартрозу і цукрового діабету 2 типу Науково-практичний журнал “Медицина транспорту України”.- 2015.- №1(53).-С. 30-35.

23. Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. Апелін та фактор некрозу пухлин-α у хворих на цукровий діабет 2 типу з різним фенотипом. Науково-практичний журнал “Медицина транспорту України”.- 2015.- №1(53).-С. 15-20.

24. Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О., Арсен`єв О.В. Діагностичні маркери та спосіб прогнозування розвитку хронічного панкреатиту при цукровому діабеті 2-го типу. Міжнародний спеціалізований рецензовани науково-практичний журнал “Міжнародний ендокринологічний журнал”.-2015.-№3(37).-С. 24-31.

25. Журавльова Л.В., Олійник М.О., Нессонова М.М. Вплив метаболічних порушень на клінічні прояви остеоартрозу та спосіб прогнозування його перебігу. Міжнародний спеціалізований рецензовани науково-практичний журнал “Міжнародний ендокринологічний журнал”.-2015.-№3(37).-С. 53-58.

26. Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. Терапевтичні аспекти хронічного панкреатиту на фоні цукрового діабету 2-го типу. Therapia. Український медичний вісник.-2015.-№6(99).-С. 15-18.

27. Журавльова Л.В., Олійник М.О. Роль прозапальних цитокінів у розвитку остеоартрозу та цукрового діабету 2 типу Український ревматологічний журнал.- 2015. – № 2 (60).- с. 31-35.

28. Журавльова Л.В., Олійник М.О. Метаболічні порушення у хворих з поєднаним перебігом остеоартрозу та цукрового діабету 2 типу. ”Ліки України Плюс”.-2015.-№1(22).- с.14-18.

29. Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. Гіперапелінемія – допоміжний діагностичний маркер ЦД 2 типу. Науково-практичний медичний журнал “Ендокринологія”, 2015 -Том 2, №2 Т.- с.490-494.

30. Журавльова Л.В., Сокольнікова Н.В. Роль интерлейкина-1бета в формировании диабетической кардиомиопатии у больных повышенной массой тела. Науково-практичний журнал для лікарів та провізорів “Ліки України”.-ТОВ ” Медікс”, Київ.-№2(188).-с.41-44.

31. Кулікова М.В., Ащеулова Т.В. Поліморфізми генів ренін – ангіотензинової системи, інтерлейкінемія та глікемічний профіль у хворих на артеріальну гіпертензію в залежності від індексу маси тіла. Медицина сьогодні і завтра.- 2015.- № 1. 65-69.

32. Олійник М.О. Взаємозв’язок фактору некрозу пухлин-α та інтерлейкіну-1β і їх вплив на вуглеводний обмін у хворих з поєднаним перебігом цукрового діабету 2 типу та остеоартрозу. Науково-практичний журнал «Медицина сьогодні і завтра». 2015. – №1(66). С.47-51.

33. Шеховцова Ю.О. Клініко-лабораторні та інструментальні ознаки хронічного панкреатиту при цукровому діабеті 2 типу. Український науково-практичний спеціалізований журнал “Сучасна гастроентерологія”.-2015.-№4 (84).-С. 22-27.

34. Журавльова Л.В., Огнєва О.В. Резистин як маркер порушення функції печінки при поєднаному перебігу неалкогольної хвороби печінки та цукрового діабету 2-го типу Гастроентерологія.-2015.-№3 (57).-С. 48-53.

35. Журавльова Л.В., Федоров В.О., Коробов А.М. Досвід лікування хронічних ускладнень цукрового діабету: ракурс на ураження опорно-рухового апарату. ”Фотобиология и Фотомедицина”. – Том.XI. – №3, 4. – с. 19-23.

36. Журавльова Л.В., Лопіна Н.А., Кузнецов И.В. Особенности поражения коронарных артерий, проблемы рестенозирования после процедур реваскуляризаии у больных с сахарным диабетом 2 типа. Український медичний вісник “Therapia”.- 2015. – №9 (101). – с. 8-13.

37. Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. Влияние фармакотерапии хронического панкреатита на сопутствующий сахарный диабет 2-го типа Ліки України плюс.-2015.-№3 (24).-С. 19-21.

38. Журавльова Л.В., Моїсеєнко Т.А. Ларнамин — «препарат сопровождения» у больных с ожирением на этапе снижения массы тела. Науково-практичний медичний журнал “Ендокринологія”, 2015 – Том 20, №3.- С. 573-581.

39. Журавльова Л.В., Тимошенко Г.Ю. Захворювання біліарної системи та цукровий діабет 2 типу: випадкова чи закономірна коморбідність “Intercolleagues”.- 2015.- №3.- С. 333-341.

40. Журавльова Л.В., Олійник М.О. Хворобомодифікуюче лікування остеоартрозу у пацієнтів із супутнім цукровим діабетом 2-го типу. Buk. Med. Herald. – 2015. – Vol. 19, № 4 (76). – P. 66-70.

41. Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. Apelin – additional marker of insulin resistance. Reseach result.- 2015.- Vol.1, №1.- p.4-10.

42. Журавльова Л.В., Олійник М.О. Влияние сахарного диабета 2 типа и ожирения на клинические проявления остеоартроза и связь их с цитокинами. Научный рецензируемый журнал “Научные ведомости Белгородского государственного университета. Медицина. Фармация”-2015.- №10 (207), вып.30.- с. 26-34.

43.Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. Апелин, фактор некроза опухоли-α и функциональное состояние поджелудочной железы у больных хроническим панкреатитом и при его сочетании с сахарным диабетом типа 2. Научно-практический журнал “Терапевтический вестник Узбекистана”.-2015.-№2.-С. 99-105.

44.Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. Диагностические маркеры хронического панкреатита у больных сахарным диабетом типа 2 с различным фенотипом. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология.-2015.-118 (6).-С. 47-52.

45. Журавльова Л.В. Инновационные методы диагностики НАЖБП у больных сахарным диабетом. 100 Избранных лекций по эндокринологии (второй выпуск, том II)/ под ред. Ю.И. Караченцева, А.В. Казакова, Н.А. Кравчун, И.М. Ильиной. – Харьков: “С.А.М.”,2015.-456 с.

46. Олійник М.О. Вплив цукрового діабету 2 типу на клінічні прояви остеоартрозу. «Сучасні аспекти військової медицини»:збірник наукових праць головного медичного клінічного центру «ГВКГ» України, Київ.-2015.- Випуск 22, ч.1.-С. 206-214.

47. Шеховцова Ю.О. Особливості діагностики хронічного панкреатиту у хворих на цукровий діабет 2 типу та даними ультразвукового дослідження. «Сучасні аспекти військової медицини»:збірник наукових праць головного медичного клінічного центру «ГВКГ» України, Київ.-2015.- Випуск 22, ч.1.- 276-284.

48. Пивоваров О.В. Прогнозування ризику розвитку цукрового діабету 2-го типу у хворих з артеріальною гіпертензією «Сучасні аспекти військової медицини»:збірник наукових праць головного медичного клінічного центру «ГВКГ» України, Київ.-2015.- Випуск 22, ч.1.-С. 353-361.

49. Журавльова Л.В., Моїсеєнко Т.А. Показники кардіогемодінаміки у хворих на цукровий діабет 2-го типу / Науково-практичний журнал для лікарів та провізорів “Ліки України”.-ТОВ ” Медікс”, Київ.-№9-10(175-176).-с.62-66.

50. Журавльова Л.В. Применение альфа-липоевой кислоты в лечении поражений печени у больных сахарным диабетом “100 избранных лекций по эндокринологии” (второй выпуск) под ред. Ю.И. Караченцева, А.В. Казакова, Н.А. Кравчун, И.М. Ильиной.- Харьков “С.А.М.”, 2014.-1000 с. 86-99.

51. Журавльова Л.В., Моїсеєнко Т.А. Функціональний стан жовчного міхура у хворих на метаболічний синдром залежно від особливостей раціону Медичний науково-практичний журнал “Практикуючий лікар”.- Медкнига, 2014.- №1.-с. 32-37 с. 32-37.

52. Журавльова Л.В., Цівенко О.І., Лахно О.В. Лечение кислотозависимых заболеваний у пациентов с метаболическими нарушениями. Український науково-практичний спеціалізований журнал “Сучасна гастроентерологія”-№3(77), Віт-а-пол.-Київ, 2014. – 66-70.

53. Журавльова А.К., Бобронникова Л.Р. Предикторы фиброобразования у пациентов с сочетанным течением неалкогольной жировой болезни печени и сахарного диабета 2 типа / Науково-практический медицинский журнал “Эндокринология” .- 2014.-том19,№2.- с.134-140 134-140.

54. Журавльова Л.В., Сокольнікова Н.В. Вклад ожирения в развитие кардиальной патологии у больных сахарным диабетом 2 типа / Науково-практичний журнал для лікарів та провізорів “Ліки України”.-ТОВ ” Медікс”, Київ.-.- 2014.- №5-6.- С.10-15.

55. Журавльова Л.В. Профилактика кардоваскулярных осложнений: новые перспективы применения альфа-липоевой кислоты при сахарном диабете 2 типа / Медична газета “Здоров’я України”.Тематичний випуск “Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади.”-№1(25).-2014.-с.32-33.

56. Журавльова Л.В., Кривоносова О.М. Применение урсодезоксихолиевой кислоты в комплексной терапии метаболического синдрома/ Український науково-практичний спеціалізований журнал “Сучасна гастроентерологія”-№4(78), Віт-а-пол.-Київ, 2014. – 90-96.

57. Журавльова А.К., Беловол А.Н., Бобронникова Л.Р. Неалкогольная жировая болезнь печени и сахарный диабет 2 типа: проблемы коморбидности и некоторые аспекты лечения. Науково-практичний журнал для лікарів та провізорів “Ліки України”.-ТОВ ” Медікс”, Київ.-№7-8(183-184).-с.56-63.

58. Журавльова Л.В., Цівенко О.І., Лахно О.В., Журавльова А.К., Горюшко Ю.А. Роль нарушений биоэлементного обмена при неалкогольной жировой болезни печени у больных сахарным диабетом 2 типа / “Гастроэнтерология”.-№3(53).-Київ, 2014.-с.30-34.

59. Журавльова Л.В., Ільченко І.А. Влияние фиксированной комбинации рамиприла и гидрохлортиазида на суточный профиль артериального давления и регресс гипертрофии миокарда у гипертензивных пациентов с метаболическими нарушениями / Медичний науково-практичний журнал “Практикуючий лікар”.- 2014.- №3 (11).- С.39 -44.

60. Журавльова Л.В., Кривоносова О.М. Комплексное применение бенфотиамина и альфа-липоевой кислоты у больных диабетической холецистопатией / Медичний науково-практичний журнал “Практикуючий лікар”.- 2014.- №3 (11).- С.116 -120.

61. Журавльова А.К., Бобронникова Л.Р. Коррекция гормонально-метаболических нарушений у пациентов с сахарным диабетом 2-го типом и неалкогольным стеатогепатитом / Науково-практичний журнал для лікарів та провізорів “Ліки України Плюс”.-ТОВ ” Медікс”, Київ.-№3(20).-с.47-49.

62. Шеховцова Ю.О. Особенности клинических проявлений хронического панкреатита у больных с сахарным диабетом типа 2 в сочетании с ожирением / Український науково-практичний спеціалізований журнал “Сучасна гастроентерологія”-№5(89), Віт-а-пол.-Київ, 2014.-c.81-85. Публікація в журналах бази Scopus.

63. Журавльова Л.В., Огнєва О.В. Преимущества и недостатки современных методов диагностики неалкогольной жировой болезни печени / Український медичний вісник “Therapia”.-Київ,2014.-№10(92).-с.19-21.

64. Журавльова Л.В., Огнєва О.В. Адипокины и функция печени у больных с неалкогольной жировой болезнью печени, сахарным диабетом 2 типа и при их сочетании / Л.В. Журавлева, Е.В. Огнева // “Експериментальная и клиническая гастроэнтерология”.-2014.-№8.- с. 21-26. Публікація в журналах бази Scopus.

65. Журавльова Л.В., Кривоносова О.М. Влияние сочетанной терапии альфа-липоевой кислотой и бенфотиамином на течение неалкогольной жировой болезни печени. Практикуючий лікар.-2014.-№4.-с.42-47с.

66. Журавльова Л.В., Огнєва О.В. Адипокнины и функция печени у больных с НАЖБП и сахарным диабетом 2 типа и при их сочетании / Научно-практический рецензируемый журнал.

67. Журавльова Л.В., Пивоваров О.В.    Інсуліноподібний фактор росту 1 та метаболічні показникі у хворих з поєднаним перебігом артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу. Український терапевтичний журнал. – 2016. – №1. – С.12-17.       

68. Журавльова Л.В., Бутова Т.С.   Вплив дегідротестостерону на зміну показників ліпідного профілю у хворих на артріальну гіпертензію та цукровий діабет 2-го типу у постменопаузальний період.  Ліки України плюс. – №1(26), 2016. – С.35-38.  

69. Журавльова Л.В., Моїсеєнко Т.А.   ЛАРНАМИН — «ПРЕПАРАТ СОПРОВОЖДЕНИЯ» У БОЛЬНЫХ ОЖИРЕНИЕМ НА ЭТАПЕ СНИЖЕНИЯ МАССЫ ТЕЛА. Практикуючий лікар. – 2016. – №1. – С. 26-32.   

 70.Журавльова Л.В., Моїсеєнко Т.А. Тиреоидный статус у больных ожирением разной степени. ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. – 2016. – ТОМ 21, № 1. – С. 26-32.         

71. Журавльова Л.В., Янкевич О.О., Смірнов І.І.  Корекція гіперглікемії у стаціонарних хворих. Містецтво лікуівання. – 2016. – №1-2(127-128). – С.37-43.  

72. Пивоваров О.В. Місце інсуліноподібного фактора росту-1 серед критеріїв прогнозування розвитку цукрового діабету 2-го типу у хворих на артеріальну гіпертензію. Ліки України плюс.- 2016.- №2 (27).- С. 41-46.   http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13384

73. Журавльова Л.В., Бутова Т.С.   Вплив естрадіолу на зміну показників ліпідного профілю у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу в постменопаузальний період. Український терапевтичний журнал. – №2. – 2016. – С.72-76 . 

74. Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. Влияние комплексной терапии с включением альфа-липоевой кислоты на сочетанное течение хронического панкреатита и сахарного диабета типа 2. Практикуючий лікар. – 2016. – №2. Том 5. – С. 10-15.

75. Журавльова Л.В., Лопіна Н.А. Анализ показателей атеросклеротического поражения коронарных артерий у больных ишемической болезнью сердца в зависимости от наличия сахарного диабета 2 типа. Ліки України плюс.- 2016.- №2 (27).- С. 32-37.           http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13383

76. Лопіна Н.А. Влияние модифицируемых и немодифицируемых факторов риска на выраженность атеросклеротического поражения коронарных артерий у больных ишемической болезнь. сердца в зависимости от наличия сахарного диабета 2 типа. Український терапевтичний журнал. – №2. – 2016. – С.86-98.    

77. Журавльова Л.В., Лопіна Н.А., Кузнецов И.В., Коноз В.П., Бондаренко Д.А. Нарушения липидного обмена у больных ишемической болезнью сердца в зависимости от наличия сахарного диабета 2-го типа и характера поражения коронарных артерий        Серце і судини. – 2016. – №2 (54). – С. 63-71. 

78.Журавльова Л.В., Лопіна Н.А. Значение фракталина и ассиметричного диметиларгинина в диагностике атеросклеротического поражения сосудов у больных с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа и без него. Серце і судини. – 2016. – №3 (55). – С. 60-70. 

79. Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О.Коморбидность панкреатита и сахарного диабета типа 2: возможные варианты фармакотерапии          Практикуючий лікар. – 2016. – №3. – С. 26-32.

80. Журавльова Л.В., Лопіна Н.А.   Значение гипергликемии в развитии и прогрессировании атеросклеротического поражения коронарных сосудов. Ендокринологія. – 2016. – Том 21, №3. – С. 204-212.  

81. Журавльова Л.В., Олійник М.О. Ефективність лікування хворих на остеоартроз у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу з підвищеною масою тіла залежно від ступеня ожиріння.  Практикуючий лікар. – 2016. – Том 5,№4. – С. 26-31.

82. Журавльова Л.В., Філоненко М.В.  Перспективы использования гликлазида в современной терапии сахарного диабета 2 типа. Ліки України. – 2016. – №3 (199). – С. 37-40.

83. Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. Гіперадипоцитокінемія – маркер ремоделювання підшлункової залози при хронічному панкреатиті на тлі цукрового діабету типу 2. Сучасна гастроентерологія. – 2016. – № 5 (91). – С. 18–22.

84. Журавльова Л.В., Сокольнікова Н.В., Пильов Д.І. Диагностическая тактика врача общей практики в отношении больного с нарушением углеводного обмена. Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини.- 2016.- №2.- С.98-104.

85. Журавльова Л.В., Лопіна Н.А. Есть ли место кардиометаболической терапии в лечении пациента с ишемической болезнью сердца и с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа?   Проблеми ендокринної патології. – 2016. – №4. – С.105-120.

86. Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О.   Роль C-реактивного белка и фактора некроза опухоли-α в системе иммунорегуляции у больных с сочетанным течением хронического панкреатита и сахарного диабета типа 2.  Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2016. – №6 (130). – С.33-36.

87. Журавльова Л.В., Лопіна Н.А. Уровни фракталкина и асимметричного диметиларгинина у больных ишемической болезнью сердца в зависимости от наличия сахарного диабета 2-го типа и характера поражения коронарных артерий  / Л.В. Журавлёва, Н.А. Лопина // Научный результат. Медицина и фармация. – 2016.–Т.2, №3. – С.11–17.

88. Лахно О.В.,   Хоршунова А.М. Применение пантопразола в лечении ГЭРБ у больных с метаболическими нарушениями Материалы XXXIX Международной научно-практической конференции “Проблемы и перспективы развития науки в условиях евроинтеграции” / Буковинская экономическая фундация. – Черновцы. – 29-30.04.2016. – Том 5. – С. 28-30.

89. Лахно О.В., Ягур К.М. Особенности клинических проявлений и влияние фармакотерапии хронического панкреатита у больных с сахарным диабетом типа 2.  Материалы XXXIX Международной научно-практической конференции “Проблемы и перспективы развития науки в условиях евроинтеграции” / Буковинская экономическая фундация. – Черновцы. – 29-30.04.2016. – Том 5. – С. 30-32.

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake