Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини

YouTube

Facebook

Instagram

Видання кафедри 2012 рік

СТАТТІ В ЖУРНАЛАХ

Вітчизняних

1. Журавльова Л.В. Язвенная болезнь: что нужно знать об этом заболевании. Время института здоровья, Харьков, №2(58) февраль 2012 – 5.

2. Власенко А.В. Міжнародне співробітництво з науковцями ближнього зарубіжжя  “Медичний університет” Харьков №1-2 2012.

3. Журавльва Л.В., Боброннікова Л.Р. Механизмы формирования метаболических нарушений у пациентов с хроническим бескаменным холециститом и неалкогольной жировой дегенерацией печени. Київ// ТО”²Т-А-ПОЛ”//2012 Сучасна гастроентерологія.-с.49-54.

4. Є.Я. Ніколенко, І.В. Летік, О.В. Сокруто, Н.І. Питецька, К.В.Вовк, Н.К. Александрова. Використання антагоністів кальцію для лікування артеріальної гіпертензії в амбулаторній практиці. Київ//”ВІТ-А-ПОЛ//2012. Український терапевтичний журнал.-с.77-81.

5. Журавльова Л.В., Цівенко О.І., Лахно О.В. Особливості організації навчального процесу на кафедрі внутрішньої медицини №3. Тернопіль ТДМУ “Укрмедкнига” 2012.-с.306-307.

6. Журавлева Л.В., Федоров В.А., Александрова Н.К., Ерахторина Н.В. Применение биологических препаратов в ревматологии с позиции доказательной медицины. Експерементальна та клінічна медицина. Науково-практичний журнал. Харків ХНМУ №1, 2012.-с.130-137.

7. Журавлева Л.В., Кривоносова Е.М. Применение альфа-липоевой кислоты в комплексном лечении хронических заболеваний желудка у пациентов с сахарным диабетом. Практикуючий лікар, №1, 2012. Київ, ПП Медкнига.-с.52-58.

8. Сокольникова Н.В. Взаємозвязок адипокинів та індексу маси тіла у хворих на цукровий діабет типу 2. Міжнародний ендокринологічний журнал, Донецьк, Издательский дом Заславский, №2(42) 2012.-с.34-38.

9. Бобронникова Л.В., Журавлева Л.В. Влияние метаболических нарушений и микроэлементного дисбаланса на морфо-функциональное состояние миокарда у пациентов с гипертонической болезнью. Питання експерементальної та клінічної медицини/ Збірник статей. Вип. 16. т.1.- Донецьк.: ТОВ “Каштан”.-2012.-316 с.-с.16-21.

10. Л.В. Журавлева, И.А. Ильченко, Н.А. Лопина. Оптимальные варианты гиполипидемичекой терапии у больных гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца на фоне сахарного диабета 2 типа. Украинский терапевтический журнал №2 2012.-с.47-53.

11. Журавлева Л.В., Бобронникова Л.Р. Варианты коррекции биоэлементных нарушений у пациентов с гипертонической болезнью. Украинский медицинский журнал “Український медичний часопис”-Київ-№3, 2012.-с.75-77.

12. Н.В. Сокольнікова. Взаємозв’язок рівнів вуглеводів, ліпідів, адипокінів і показників діастолічної функції у хворих на цукровий діабет типу 2. Український журнал клінічної та лабораторної медицини, т.7 №2, 2012.-с.113-117

13. Є.Я. Ніколенко, О.В. Сокруто, І.В. Бокова, К.В. Вовк, Н.І. Питецька, І.В. Летік, Н.К. Александрова. Можливості діагоностики порушень біліарної системи на догоспітальному етапі. Міжвідомчий збірник “Гастроентерологія” Дніпропетровськ, Журфонд 2012.-с.253-263.

14. Л.В. Журавльова, О.В. Лахно, О.І. Цівенко, Ю.О.Горюшко  Сучасні уявлення про діагностику та лікування діабетичної гепатопатії. Міжвідомчий збірник “Гастроентерологія” Дніпропетровськ, Журфонд 2012.-с.345-350.

15. Л.В. Журавльова, Л.Р. Боброннікова. Хронічний холецистит: ендогенні та екзогенні чинники та патогенез.  Therapia, 9(72)2012, Київ,100 с.-с.12-15.

16. О.В. Огнєва   Взаємозвязок фактора некрозу пухлин альфа й лептіну та їхній вплив на функцію печінки у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки у поєднанні з цукровім діабетом 2 типу. Сучасна гастроентерологія. Київ. Віт-і пол, №6(66),2012.-с.15-18.

17. Ермакович И.И., Ильченко И.А., Демченко И.А., Ченчик Т.А. Клинический случай болезни Такаясу. Кардиология: от науки к практике №2(2)2012, Киев.-с.116-124.

18. Л.В. Журавлева, О.В. Лахно, О.И. Цивенко. Печень и возраст: взгляд на проблему врача терапевта. Научно-практический журнал “Проблемы старения и долголетия” том 21 №3 2012.-с.316-327.

19. Журавльова Л.В., Сокольникова Н.В. Взаємозв’язок адипокинів і протизапальних інтерлейкінів у хворих на цукровий діабет типу 2. Міжнародний ендокринологічний журнал №5(45) 2012 Издательский дом “Заславский”.-с.13-18.

20. Журавльова Л.В., Сокольнікова Н.В. Клініко-лабораторні та інструментальні ознаки діабетичної кардіоміопатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу/  “Експерементальна і клінічна медицина” №2(55), 2012, Харків, ХНМУ.-с.97-103.

21. Журавльова А.К. Неалкогольна жирова хвороба печінки у хворих на цукровий діабет 2-го типу і ожиріння. “Ліки України” ТОВ”Медікс”№7(163) 2012.-с.16-20.

22. Бобронникова Л.Р., Журавлева Л.В. Особенности биоэнергетического метаболизма у пациентов с гипертонической болезнью. Київ//”ВІТ-А-ПОЛ//2012 “Український терапевтичний журнал” №3-4, 2012.-с.64-69.

23. Журавльова Л.В., Сокольнікова Н.В., Арсеньєв А.В. Групи ризику розвитку діастолічної дисфункції у хворих на цукровий діабет 2 типу. Київ//”ВІТ-А-ПОЛ//2012 “Український терапевтичний журнал” №3-4, 2012.-с.52-57.

24. Огнєва О.В. Взаємозвязок метаболіних показників із плазмовим рівнем лептіну у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу та ожирінням. Міжнародний ендокринологічний журнал №3(43), 2012 Видавничий дом “Заславський” м. Донецьк.-с.15-18.

25. Л.В. Журавльова, О.В. Огнєва. Зв’язок метаболічних показників з рівнем  адипокінів у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки та цукровим діабетом 2 типу/ Медицина транспорту України. Науково-практичний журнал, № 3, вересень 2012, ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ».-с.6-9.

26. Є.Я. Ніколенко, І.В. Летік, О.В. Сокруто, Н.І. Питецька, К.В. Вовк, Н.К. Александрова. Достовірність діагностики артеріальної гіпертензії у вагітних жінок /  Медицина транспорту України Науково-практичний журнал, № 3, вересень 2012, ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ».-с.22-25.

27. Журавльова А.К. Неалкогольна жирова хвороба печінки у хворих на цукровий діабет 2 типу і ожиріння. “Ліки України” Науково-практичний журнал для лікарів та провізорів. №7, 2012, Київ, ТОВ”Медікс”.-с. 16-21.

28. Л.В. Журавльова, О.М. Кривоносова. Ключові питання фармакотерапії хворих на негоспітальну пневмонію. Науково-практичний журнал “ПРАКТИКУЮЧИЙ ЛІКАР” № 3 (3), 2012, Видавництво спеціалізованої медичної літератури “МЕДКНИГА”.-с.28-35.

29. Л.В. Журавлева, Е.М. Кривоносова. Применение урсодезоксихолевой кислоты у больных сахарным диабетом. Ендокринологія, ТОМ 17, № 3 / 2012.- с. 85-91.

30. Огнєва О.В. Кореляційні зв’язки резистину та інсуліноподібного фактору росту-1 і їх вплив на функцію печінки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу. Український журнал “Клінічної лабораторної медицини” Том7,№3, 2012.-с. 215-218.

31. Журавлева Л.В., Ильченко И.А. Метаболическая терапия при ишемической болезни сердца: осознанная необходимость, подтвержденная практикой. Медицинская газета “Здоровье Украины”, № 22 (299) декабрь 2012 года. –с.54-56.

32. Л.В. Журавлева, О.В. Лахно, О.И. Цивенко. Коррекция психосоматических состояний у пациентов с синдромом раздраженного кишечника. Медицинская газета. “Здоров’я України”, – № 2 (279) январь 2012 р. – с.2-3.

33. Журавльова Л.В., Федоров В.О., Олійник М.О., Ткачук О.Ю., Щічка А.І. Застосування хондропротекторної терапії при лікуванні діабетичної остеоартропатії. Експерементальна та клінічна медицина. Науково-практичний журнал. Харків ХНМУ №4, 2012.

34. Журавльова Л.В., Сокольнікова Н.В. Интерлейкины, углеводы и липиды. Медицина сьогодні и завтра.-Харків,2012

35. Л.В. Журавльова, Н.В. Сокольнікова. Взаємозв’язок резистину та прозапальних інтерлейкінів у хворих на метаболічну кардіоміопатію на тлі цукрового діабету 2 типу та кардіоміопатію при розладах травлення. “Ендокринологія” ТОМ 17, № 4 / 2012. –с.74-78.

36. Л.В. Журавльова, Н.В. Сокольнікова. Стан адипокінів і прозапальних інтерлейкінів у хворих на кардіоміопатії різного генезу. Науково-практичний журанал”Медицина транспорту України”№4(44)2012, Київ, Віт-а-пол.-с.5-9.

37. Л.В. Журавлева, О.И. Цивенко, О.В. Лахно. Эффективность применения блокаторов Н2-рецепторов гистамина у больных с хроническими заболеваниями печени в сочетании с кислотозависимыми заболеваниями. Ліки України. Діабет і серце. -ТОВ “Медікс”.-№10 (166).-Київ, 2012. С.75-79.

38. Л.В. Журавльова Л.В., Сокольнікова Н.В. Взаємозв’язок резистину та прозапальних інтерлейкінів у хворих на метаболічну кардіоміопатію при розладах травлення. Ендокринологія -“Медкнига”.-Том 17, №4-Київ, 2012.-с.74-79.

39. Журавлева Л.В., Моисеенко Т.А. Лечение холестероза желчого пузыря у больных сахарным диабетом 2 типа с использованием препарата урсодезоксихолиевой кислоты. Проблемы эндокринной патологии.-№4.-Харьков,2012. –с.65-71.

40. Л.В. Журавльова , О.В. Огнєва. Зв’язок метаболічних показників з рівнем інсуліноподібного фактору росту-1 у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки та цукровий діабет 2-го типу. Буковінський медичний вісник/ том 16, №4(64).-Чернівці:БДМУ,2012.-с.63-68.