Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини

YouTube

Facebook

Instagram

Статті в журналах

1. Журавльова Л.В., Огнєва О.В. Вплив адипокінів на морфофункціональний стан печінки у хворих на неалкогольною жировою хворобою печінки та цукровим діабетом 2-го типу в залежності від фенотипу. Сучасні аспекти війскової медицини/ Збірник наукових праць Головного військово-медичного клінічного центру “ГВКГ” МО України.-Випуск 19.-Київ.-с. 465-472

2. Сокольнікова Н.В. Стан вуглеводного обміну, дисліпідемія і інсулінрезистентність у хворих із цукровим діабетом 2 типу з помірним і підвищеним ризиком розвітку діастолічної дисфункції. Сучасні аспекти війскової медицини/ Збірник наукових праць Головного військово-медичного клінічного центру “ГВКГ” МО України.-Випуск 19.-Київ.-с.509

3. Журавльова А.К. Роль метаболических нарушений и провоспалительных цитокинов в развитии фиброза у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени. Сучасні аспекти війскової медицини/ Збірник наукових праць Головного військово-медичного клінічного центру “ГВКГ” МО України.-Випуск 19.-Київ.-с.456

4. Журавльова Л.В., Моїсеєнко Т.А. Дисхолія у хворих на цукровий діабет 2 типу з ожирінням та без нього. Український науково-практичний спеціалізований журнал “Сучасна гастроентерологія”-№1(69), Віт-а-пол.-Київ,2013-с.47-54

5. Журавльова А.К. Особенности формирования метаболических нарушений у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени. Науково-практичний журнал для лікарів та провізорів “Ліки України”.-ТОВ ” Медікс”, Київ.-2013.-№2(168).-с.41-45  

6. Журавльова Л.В., Моїсеєнко Т.А. Дистиреоз у хворих на цукровий діабет 2 типу з ожирінням та без нього. Медичний науково-практичний журнал “Практикуючий лікар”, 2013.-№1(5).-с. 45-51           

7. Боброннікова Л.Р., Журавльова А.К. Чинники формування метаболічного синдрому у пацієнтів з НАЖХП. Науково-практичний журнал “Медицина транспорту України”,Київ.-“ВІТ-А-ПОЛ”2013-№1(45).-с.47-51             

8. Боброннікова Л.Р., Журавльова А.К. Факторы прогрессирования метаболических нарушений в печени у пациентов с сочетанным течением неалкогольной жировой болезни печени и сахарного диабета 2 типа. Науково-практичний журнал “Ендокринологія”.-Київ,Медкнига.-2013.-том18 №1.-с.54-58      

9. Журавльова Л.В., Александрова Н.К., Федоров В.О., Олійник М.О., Коробов А.М. Эффективность применения аппаратов Коробова для фототерапии больных полиостеоартрозом. Міжнародний науково-практичний журнал “Фотобіологія і фотомедицина”.-Харків.- ХНУ ім.Каразіна.-с.36-40    

10. Журавльова Л.В., Ільченко І.А. Патогенетические аспекты формирования сосудистых поражений при артериальной гипертензии и сахарном диабете:основные направления их терапевтической корекции. Науково-практичний журнал для лікарів та провізорів “Ліки України”.-ТОВ ” Медікс”, Київ.-2013.-№4(170).-с.55-61      

11. Боброннікова Л.Р., Журавльова А.К. Оценка факторов кардиометаболического риска у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени       Науково-практичний журнал для лікарів та провізорів “Ліки України”.-ТОВ ” Медікс”, Київ.-2013.-№4(170).-с.73-78   

12. Журавльова Л.В., Філоненко М.В. Лопіна Н.А. Легенева гіпертензія в осіб зрілого віку: труднощі діагностики. Науково-практичний журнал “Медицина транспорту України”,Київ.-“ВІТ-А-ПОЛ”, 2013-№2(46).-с.73-78            

13. Власенко А.В. Вплив неалкогольної жирової хвороби печінки в поєднанні з метаболічним синдромом на перебіг цукрового діабету. Український науково-практичний спеціалізований журнал “Сучасна гастроентерологія”-№3(71), Віт-а-пол.-Київ, 2013.-с.14-20      

14. Власенко А.В.            Особливості холеретичної функції печнки у хворих на цукровий діабет, неалкогольну жирову хворобу печінки та з їх поєднанням “Українськийй терапевтичний журнал”-ТО”²Т-А-ПОЛ”, Київ.-№2,2013.-с.42-46    

15. Боброннікова Л.Р., Журавльова А.К. Механизмы прогрессирования дислипидемии у больных с неалкогольной жировой болезнью печени. “Українськийй терапевтичний журнал”-ТО”²Т-А-ПОЛ”, Київ.-№2,2013.-с.83-88       

16. Власенко А.В. Влияние гипергомоцистеинемии на развитие неалкогольной жировой болезни печени при сахарном диабете. Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2013. – № 1 (49). – С.10-14           

17. Журавльова Л.В., Сокольнікова Н.В. Ураження міокарда на фоні цукрового діабету: фокус на патогенетичні та діагностичні особливості кардіоміопатії. Науково-практичний журнал для лікарів та провізорів “Ліки України”.-ТОВ ” Медікс”, Київ.-2013.-№4(170).-с.4-7     

18. Журавльова Л.В., Кривоносова О.М. Сравнительная характеристика гепатопротекторных средств – ключ к рациональному применению. Український науково-практичний спеціалізований журнал “Сучасна гастроентерологія”-№4(72), Віт-а-пол.-Київ, 2013.-с.93-101      

19. Журавльова Л.В., Боброннікова Л.Р., Лахно О.В. Гасторезофагеальна рефлюксна хвороба:сучасні уявлення про етіопатогенез і діагностику. Науковий журнал “Therapia”.-ТОВ”Медичний вісник”.-Київ,2013.-№7-8(82).-с.10     

20. Журавльова Л.В., Філоненко М.В. Роль та місце фіксованих комбінацій препаратів в сучасному лікуванні артеріальної гіпертензії. Науково-практичний журнал для лікарів та провізорів “Ліки України”.-ТОВ ” Медікс”, Київ.-2013.-№7(173).-с.32-37     

21. Журавльова Л.В., Боброннікова Л.Р., Лахно О.В. Лікування ГЕРХ. Науковий журнал “Therapia”.-ТОВ”Медичний вісник”.-Київ,2013.-№9(83).-с.6       

22. Журавльова Л.В., Огнєва О.В. Патогенез неалкогольной жировой болезни печени у больных сахарным диабетом 2 типа. Матеріали науково-практичної конференції присвяченої 90-річчу ХАПО та 50-річчю кафедри терапії “Особливості захворювань внутрішніх органів в осіб молодого віку”, ревматології та клінічної фармакології, 26 вересня2013 року.-Харків,2013.-с.7-14   

23. Журавльова Л.В., Кривоносова О.М. Сочетанное применение урсодезоксихолиевой кислоты и домперидона у пациентов с холелитиазом. Український науково-практичний спеціалізований журнал “Сучасна гастроентерологія”-№5(73), Віт-а-пол.-Київ,2013.-с. 77-82        

24. Журавльова Л.В. Лопіна Н.А. Применение альфа-липоевой кислоты у пациентов очень высокого кардиоваскулярного риска с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа.            Науково-практичний журнал “Ендокринологія”.-Київ,Медкнига.-2013.-том18 №3.-с.70-80        

25. Журавльова Л.В., Летік І.В., Федоров В.О. Гулида М.О. Хондропротекторы как патогенетически обоснованная терапия остеоартроза. Науково-практичний журнал “Практикуючий лікар”.-Київ, 2013.- №4 .- с.15-21.        

26. Моїсеєнко Т.А., Журавльова А.К. Стан гепатобіліарної системи у хворих на цукровий діабет 2 типу з ожирінням та без нього. Кримський терапевтичний журнал, №2(21),-Сімферополь,2013.-с. 138-148

 Статті в журналах  країн СНД

1. Журавльова Л.В., Огнєва О.В. Лептин, резистин и функция печени у больных неалкогольной жировой болезнью печении при её сочетании с сахарным диабетом 2 типа. Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия “Медицина. Фармация.Выпуск 20. – с.81-85    

2. Журавльова А.К. Патогенетические взаимосвязи метаболических нарушений у пациентов с сочетанным течением сахарного диабета 2 типа и неалкогольной жировой болезнью печени. Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия “Медицина. Фармация.Выпуск 20.-с.76-81       

3. Журавльова Л.В., Сокольнікова Н.В. Связь резистина, провоспалительных интерлейкинов и показателей диастолической функции у больных кардиомиопатией различного генеза. Сибирский медицинский журнал.-Томск, 2013.-№2, том 28.-с.32-35      

4. Журавльова Л.В., Огнєва О.В. Инсулиноподобный фактор роста-1 у больных неалкогольной жировой болезнью печени и при ее сочетании с сахарным диабетом 2 типа. Научно-практический журнал “Клиницист”,№3-Москва, 2013.-с. 12-19

5. Журавльова Л.В., Сокольнікова Н.В. Патогенетическая роль адипокинов в развитии кардиомиопатии различного генеза “Сердечная недостаточность”.-№6.-Москва,2013