Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини

YouTube

Facebook

Instagram

Тези доповідей

на вітчизняних заходах

1. Журавльова А.К. Предикторы формирования метаболического синдрома у пациентов с сахарным диабетом и неалкогольной жировой болезнью печени. Збірник тез межвузівської конференції молодих вчених та студентів “Медицина третього тисячоліття”, Харків, 15-16 січня 2013.-с.83

2. Тимошенко Г.Ю. Застосівання препаратів групи інгібіторів ДПП-4 та α-ліпоєвої кіслоти при поєднаному перебігу цукрового діабету 2 типу та хронічному гепатиту токсичного ґенезу. Збірник тез межвузівської конференції молодих вчених та студентів “Медицина третього тисячоліття”, Харків, 15-16 січня 2013. –с.115

3. Олійник М.О. Сочетание остеоартроза с другими заболеваниями. Збірник тез межвузівської конференції молодих вчених та студентів “Медицина третього тисячоліття”, Харків, 15-16 січня 2013.-с.100

4. Шеховцова Ю.О. Особенности течения хронического панкреатита у лиц пожилого возраста. Збірник тез межвузівської конференції молодих вчених та студентів “Медицина третього тисячоліття”, Харків, 15-16 січня 2013.с.125

5. Огнєва О.В. Зв’язок між резистином та індексом маси тіла у хворих с коморбідною патологією. Збірник тез межвузівської конференції молодих вчених та студентів “Медицина третього тисячоліття”, Харків, 15-16 січня 2013.-с.100

6. Сокольнікова Н.В. Взаємозв’язок між віком та ехокардіографічними параметрами у хворих на цукровий діабет 2 типу. Збірник тез межвузівської конференції молодих вчених та студентів “Медицина третього тисячоліття”, Харків, 15-16 січня 2013. С.111

7. Боброннікова Л.Р., Журавльова А.К. Роль воспаления в патогенезе инсулинорезистентности у пациентов с сахарным диабетом и неалкогольной жировой болезнью печени. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “досягнення та перспективи експерементальної та клінічної ендокринології”(Дванадцяті Данилевські читання), Харків, 14-15 березня 2013. –с.23

8. Журавльова Л.В., Моїсеєнко Т.А. Дистиреоз у хворих на цукровий діабет 2 типу з ожирінням. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “досягнення та перспективи експерементальної та клінічної ендокринології”(Дванадцяті Данилевські читання), Харків, 14-15 березня 2013.-с. 48

9. Журавльова Л.В., Сокольнікова Н.В. Зв’язок резистину та імунореактивного інсуліну у хворих на цукровий діабет 2 типу з підвищеною вагою. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “досягнення та перспективи експерементальної та клінічної ендокринології”(Дванадцяті Данилевські читання), Харків, 14-15 березня 2013.-с.49

10. Огнєва О.В. Зв’язок фактора некрозу пухлин-альфа з показниками вуглеводного обміну у хворих із коморбідною патологією. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “досягнення та перспективи експерементальної та клінічної ендокринології”(Дванадцяті Данилевські читання), Харків, 14-15 березня 2013.-с.103

11. Журавльова Л.В., Олійник М.О.  Особенности лечения геронтологических пациентов в клинике внутренних болезней. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Здоров’я сучасної людини у духовно-соціальному та фізичному вимірі. 11 квітня 2013, Харків.-с.52-53

12. Журавльова Л.В., Александрова Н.К. Здоровий спосіб життя як лікувальний та профілактичний захід в клініці внутрішніх хвороб        Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Здоров’я сучасної людини у духовно-соціальному та фізичному вимірі. 11 квітня 2013, Харків.-с.51-52

13. Журавльова А.К. Клинико-патогенетические взаимосвязи метаболических нарушений у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени. Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених”Хист”.-Чернівці,2013.-випуск 15.-с.66

14. Федоров В.О. Терещенко А.О., Ніколаєва А.О., Ващук М.А. Мотиваційна спрямованість як основний чинник професіоналізації особистості. Матеріали X ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі», 18-19 квітня 2013, Тернопіль.-с. 641-642

15. Боброннікова Л.Р., Журавльова А.К. Факторы кардиометаболического риска у пациентов с НАЖБП и ожирением. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Щорічні терапевтичні читання: лікувально-діагностичні технологіїї сучасної терапії”, Харків, 25-26 квітня 2013.-с. 32

16. Журавльова Л.В., Огнєва О.В. Резистин и углеводный обмен у больных НАЖБП в сочетании с СД 2 типа. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Щорічні терапевтичні читання: лікувально-діагностичні технологіїї сучасної терапії”, Харків, 25-26 квітня 2013.-с. 110

17. Журавльова Л.В., Сокольнікова Н.В. Взаємозв’язок резистину та інсуліну у хворих на ЦД 2 типу з надмірною вагою тіла. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Щорічні терапевтичні читання: лікувально-діагностичні технологіїї сучасної терапії”, Харків, 25-26 квітня 2013.- с.111

18. Журавльова Л.В., Александрова Н.К., Федоров В.О., Олійник М.О., Ерахторина Н.В. Применение внутрисуставных хондропротекторов у больных с диабетической остеоартропатией. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Щорічні терапевтичні читання: лікувально-діагностичні технологіїї сучасної терапії”, Харків, 25-26 квітня 2013.-с.112

19. Журавльова А.К. The changes of fibrosis markers in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Abstract book of 6th International Scintific Interdisciplinary Conference, Kharkiv, Ukraine, 16-17th of May, 2013.-с.101

20. Тимошенко Г.Ю. Method of treatment of type 2 diabetes mellitus comorbid with chronic toxic hepatitis with DPP-4 ingibitors and alpha-lipoic acid. Abstract book of 6th International Scintific Interdisciplinary Conference, Kharkiv, Ukraine 16-17th of May, 2013.-с.95

21. Олійник М.О. Particularities of the calcium-phosphorus metabolism in patients with type 2 diabetes mellitus. Abstract book of 6th International Scintific Interdisciplinary Conference, Kharkiv, Ukraine 16-17th of May, 2013.-с.78

22. Огнєва О.В. Тhe influence of tumor necrosis factor-α on processes of citolisis and cholestasis in patients with comorbid pathology. Abstract book of 6th International Scintific Interdisciplinary Conference, Kharkiv, Ukraine 16-17th of May, 2013.-с.77

23. Сокольнікова Н.В.,  Рашад Саламех. Correlation between body mass index and indices of diastolic function in patients with type 2 diabetes mellitus. Abstract book of 6th International Scintific Interdisciplinary Conference, Kharkiv, Ukraine 16-17th of May, 2013.-с.89

24. Журавльова А.К. Факторы формирования метаболического синдрома у пациентов с НАЖБП и СД 2 типа. Матеріали науково-практичної конференції” Внесок молодих вчених у розвиток медичної науки і практики: нові перспективи”, Харків, 16 травня 2013.-с.92

25. Шеховцова Ю.О. Витамин В12-дефицитные состояния у больных хроническим панкреатитом. Матеріали науково-практичної конференції” Внесок молодих вчених у розвиток медичної науки і практики: нові перспективи”, Харків, 16 травня 2013.-с.195

26. Боброннікова Л.Р., Журавльова А.К. Изменения маркеров фиброза у пациентов с НАЖБП. Материалы VIII южно-украинской научно-практической конференции ” Традиции и инновации внутренней медицины”, г. Одесса 17.04.2013. –с.91

27. Журавльова Л.В., Александрова Н.К., Федоров В.О. Можливості лікування хронічного холецеститу у вагітних. Материалы VIII южно-украинской научно-практической конференции ” Традиции и инновации внутренней медицины”, г. Одесса 17.04.2013.-с.103

28. Журавльова Л.В., Бабічева О.О. Амінокіслоти-предиктори перебігу НАЖХБ у хворих у поєднанні с ЦД 2 типу. Материалы VIII южно-украинской научно-практической конференции ” Традиции и инновации внутренней медицины”, г. Одесса 17.04.2013.-с.104

29. Журавльова Л.В., Моїсеєнко Т.А. Показники кардіогемодинаміки у хворих на цукровий діабет 2 типу. Материалы VIII южно-украинской научно-практической конференции ” Традиции и инновации внутренней медицины”, г. Одесса 17.04.2013.-с.104

30. Журавльова Л.В., Сокольнікова Н.В. Взаємозв’язок лептину та діастолічної функції у хворих с цукровим діабетом 2 типу. Материалы VIII южно-украинской научно-практической конференции” Традиции и инновации внутренней медицины”, г. Одесса 17.04.2013.-с.107

31. Журавльова А.К. Влияние провоспалительных цитокинов на выраженность стеатоза у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, м.Вінниця, 17-18 травня 2013.-с.33

32. Тимошенко Г.Ю. Вибір раціональної схеми лікування цукрового діабету 2 типу з супутнім хронічним гепатитом токсичного генезу. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, м.Вінниця, 17-18 травня 2013.-с.108

33. Журавльова Л.В., Александрова Н.К., Федоров В.О., Олійник М.О., Щічка А.А., Коробов А.М. Застосування фототерапевтичних апаратів Коробова при лікуванні діабетичних остеоартропатій. Материалы XXXIX международной научно-практической конференции “Применение лазеров в медицине и биологии”,23-24 мая 2013.-Харьков.-с.37-38

34. Журавльова Л.В., Тимошенко Г.Ю. Спосіб лікування хворих з поєднаним перебігом цукрового діабету 2 типу та хронічного гепатиту токсичного генезу. Науково-практичний журнал “Здобутки клінічної і експерементальної медицини”.-1(18)/2013.-Тернопіль.-с.168-169

35. Журавльова Л.В. Применение альфа-липоевой кислоты в лечении поражений печени у больных сахарным диабетом. Материалы научно-практической конфереции “Украинская школа эндокринологии”, Харьков, 2013.-с.28-38

36. Власенко А.В., В’юн В.В., Тельнова Л.Г. Проблема здоров’я майбутніх лікарів. Матеріали науково – практичної конференції з міжнародною участю «Здоров’я сучасної людини у духовно-соціальному та фізичному вимірі» – Харків – 2013. – С.25-26

37. Александрова Н.К., Федоров В.О. Використанн рослинного препарату “Канефрон Н” для лікування пієлонефриту у вагітних на тлі цукрового діабету. Матеріали науково-практичної конференції “Цукровий діабет яу інтегральна проблема внутрішньої медицини: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12 вересня 2013 р./ за ред. Л.В. Журавльової та ін.- Харків, 2013.- с.5

38. Журавльова А.К. Инсулинорезистентность и абдоминальное ожирение у пациентов с сочетанным течением неалкогольной жировой болезни печени и сахарного диабета 2 типа. Матеріали науково-практичної конференції “Цукровий діабет яу інтегральна проблема внутрішньої медицини: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12 вересня 2013 р./ за ред. Л.В. Журавльової та ін.- Харків, 2013.- с.41

39. Журавльова Л.В., Сокольнікова Н.В. Взаимосвязь гемодинамических показателей и маркеров воспаления у больных диабетической кардиомиопатией. Матеріали науково-практичної конференції “Цукровий діабет яу інтегральна проблема внутрішньої медицини: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12 вересня 2013 р./ за ред. Л.В. Журавльової та ін.- Харків, 2013.- с.42

40. Журавльова Л.В., Власенко А.В. Діагностичні критерії неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на цукровий діабет 2 типу. Матеріали науково-практичної конференції “Цукровий діабет яу інтегральна проблема внутрішньої медицини: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12 вересня 2013 р./ за ред. Л.В. Журавльової та ін.- Харків, 2013.- с. 44

41. Журавльова Л.В., Кривоносова О.М. Современный взгляд на лечение диабетической холецистопатии. Матеріали науково-практичної конференції “Цукровий діабет яу інтегральна проблема внутрішньої медицини: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12 вересня 2013 р./ за ред. Л.В. Журавльової та ін.- Харків, 2013.- с.46

42. Журавльова Л.В., Моїсеєнко Т.А. Тиреоїдний статус у хворих на цукровий діабет 2 типу з ожирінням. Матеріали науково-практичної конференції “Цукровий діабет яу інтегральна проблема внутрішньої медицини: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12 вересня 2013 р./ за ред. Л.В. Журавльової та ін.- Харків, 2013.- с.48

43. Журавльова Л.В., Котовщикова Н.М., Ільченко І.А. Дислипидемия как фактор риска артериальной гипертензии. Матеріали науково-практичної конференції “Цукровий діабет як інтегральна проблема внутрішньої медицини: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12 вересня 2013 р./ за ред. Л.В. Журавльової та ін.- Харків, 2013.-с.50

44. Александрова Н.К., Федоров В.О., Олійник М.О., Ерахторина Н.В., Ховрат Т.И., Подлесная Я.Н. Лечение диабетических остеоартропатий. Матеріали науково-практичної конференції “Цукровий діабет яу інтегральна проблема внутрішньої медицини: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12 вересня 2013 р./ за ред. Л.В. Журавльової та ін.- Харків, 2013.- с.52

45. Журавльова Л.В., Цівенко О.І., Лахно О.В. Корекція мікробіоценозу товстої кишки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки. Матеріали науково-практичної конференції “Цукровий діабет яу інтегральна проблема внутрішньої медицини: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12 вересня 2013 р./ за ред. Л.В. Журавльової та ін.- Харків, 2013.- с.54

46. Журавльова Л.В., Огнєва О.В. Резистин та індекс маси тіла у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки та цукровий діабет 2 типу:чи є зв’язок? Матеріали науково-практичної конференції “Цукровий діабет яу інтегральна проблема внутрішньої медицини: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12 вересня 2013 р./ за ред. Л.В. Журавльової та ін.- Харків, 2013.- с.56

47. Огнєва О.В.. Мамедов Ф.С. Уровень инсулиноподобного фактора роста-1 у больных с коморбидной патологией. Матеріали науково-практичної конференції “Цукровий діабет яу інтегральна проблема внутрішньої медицини: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12 вересня 2013 р./ за ред. Л.В. Журавльової та ін.- Харків, 2013.- с.91

48. Олійник М.О. Влияние степени компенсации углеводного обмена на выраженность проявлений остеоартроза у больных сахарным диабетом 2 типа            Матеріали науково-практичної конференції “Цукровий діабет яу інтегральна проблема внутрішньої медицини: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12 вересня 2013 р./ за ред. Л.В. Журавльової та ін.- Харків, 2013.- с.92

49. Журавльова Л.В., Філоненко М.В. The biomarkers of myocardial njury and the state of metabolic oxygen-depend reactions in patients with acute myocardial infarction accompained with non-alcoholic staetohepatites. Матеріали науково-практичної конференції “Цукровий діабет яу інтегральна проблема внутрішньої медицини: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12 вересня 2013 р./ за ред. Л.В. Журавльової та ін.- Харків, 2013.-с.113

50. Цівенко О.І., Лахно О.В. Особливості перебігу ГЕРХ у хворих похилого віку. Матеріали науково-практичної конференції “Цукровий діабет яу інтегральна проблема внутрішньої медицини: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12 вересня 2013 р./ за ред. Л.В. Журавльової та ін.- Харків, 2013.- с.122

51. Шеховцова Ю.О. Особенности артериальной гипертензии при сахарном диабете типа 2. Матеріали науково-практичної конференції “Цукровий діабет яу інтегральна проблема внутрішньої медицини: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12 вересня 2013 р./ за ред. Л.В. Журавльової та ін.- Харків, 2013.- с.124

52. Журавльова Л.В., Ільченко І.А. Особенности изменения пульсового давления и суточного профиля артериального давлени у больніх гипертонической болезнью II стадии. Український кардіологічний журнал.-Київ, 2013.-Додаток 4/2013.-с.44

53. Журавльова Л.В., Лопина Н.А., Демченко И.А. Артериальная жесткость как фактор рискадиастолической дисфункции миокарда ЛЖ у больніх гипертонической болезнью и сахарным диабетом 2 типа. Український кардіологічний журнал.-Київ, 2013.-Додаток 4/2013.-с.44

54. Журавльова Л.В., Філоненко М.В. Гострий інфаркт міокарда з супутнім неалкогольним стеатогепатитом: статеві відмінності показників серцевих біомаркерів та ліпідного профілю крові. Український кардіологічний журнал.-Київ, 2013.-Додаток 4/2013.-с.269

55. Боброннікова Л.Р., Журавльова А.К. Особенности изменений маркеров фиброза печени у пациентов с сахарным диабетом и неалкогольным стеатогепатитом. Медичний науково-практичний журнал “Практикуючий лікар”.-Київ,2013.-№3.-с.10

56. Журавльова Л.В., Кривоносова О.М. Актуальные подходы к лечению диабетической нейропатии. Медичний науково-практичний журнал “Практикуючий лікар”.-Київ,2013.-№3.-с.23

57. Александрова Н.К., Журавльова Л.В., Федоров В.О., Олійник М.О., Ерахторина Н.В., Зинченко А.П., Ховрат Т.И., Ефимова Е.В., Подлесная Я.Н. Эфективность применения аппаратов Коробова при лечении воспалительных заболеваний суставов. Материалы XXXX Международной конференции “Применение лазеров в медицине и биологии” 2-5 октября 2013.-Ялта,2013.-с.39-40

58. Боброннікова Л.Р., Журавльова А.К. Активность цитокинового звена иммунорегуляции у больных среднего возраста с сочетанным течением сахарного диабета 2 типа и неалкогольной болезнью печени. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Ендокринна патологія у віковому аспекті”, Харків, 31 жовтня-1 листопада 2013 с.13

59. Журавльова Л.В., Моїсеєнко Т.А. Особливості метаболічного синдрому у жінок різного віку та естрогенного статусу. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Ендокринна патологія у віковому аспекті”, Харків, 31 жовтня-1 листопада 2013.-с.29

60. Журавльова Л.В., Лопіна Н.А., Демченко І.А. Применение альфа-липоевой кистлоты в лечении больных с ишемической болезнью сердца с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Ендокринна патологія у віковому аспекті”, Харків, 31 жовтня-1 листопада 2013.-с.30

61. Журавльова Л.В., Огнєва О.В. Резистин як ланка фіброгенезу у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки та цукровий діабет 2 типу     Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю присвяченої 90-річчю кафедри інфекційних хвороб ХНМУ”Актуальні проблеми парентеральних інфекцій”.- Харків, 2013.-с.51-52

62. Журавльова Л.В., Летік І.В., Александрова Н.К., Федоров В.О. Осбливості ураження підшлункової залози у хворих на ревматоїдний артрит. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Загально-терапевтична практика: нові технології та міждисциплінарні питання” 7 листопада 2013.-Харків, 2013.-с.111

63. Журавльова Л.В., Ільченко І.А. Амбулаторный контроль и сутчное мониторирование артериального давления у гипертензивных пациентов. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю ” Загально-терапевтична практика: нові технології та міждисциплінарні питання” 7 листопада 2013.-Харків, 2013.-с.112

64. Журавльова Л.В., Цівенко О.І., Лахно О.В. Застосування препарату урсодезосихолієвої кислоти у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Загально-терапевтична практика: нові технології та міждисциплінарні питання” 7 листопада 2013.-Харків, 2013.-с.113.

65. Журавльова Л.В., Александрова Н.К., Федоров В.О., Олійник М.О., Ерахторіна Н.В. Опыт применения биологической терапии в ревматологии. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Загально-терапевтична практика: нові технології та міждисциплінарні питання” 7 листопада 2013.-Харків, 2013.-с.114

66. Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. Изучение эффективности лечения панкреатогенного сахарного диабета при различных формах хронического панкреатита. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Загально-терапевтична практика: нові технології та міждисциплінарні питання” 7 листопада 2013.-Харків, 2013.-с.115

67. Журавльова Л.В., Александрова Н.К., Цівенко О.І. Сучасні підходи до підготовки лікарів-інтернів на кафедрі внутрішньої медицини №3. Матеріали навчально-наукової конференції “Сучасна післядипломна медична освіта: досягнення, проблеми, перспективи”7-8 листопада 2013.-Харків,2013.- с.112-113

68. Журавльова Л.В., Цівенко О.І., Лахно О.В. Впровадження принципів доказової медицини в навчальний процес на кафедрі внутрішньої медицини. Матеріали XLVII навчально-методичної конференції “Оргінізація навчального процесу студентів з різними кваліфікаційними рівнями підготовки в ХНМУ”.-Харків,2013.-с.160

69. Журавльова Л.В., Лопіна Н.А. Запровадження новітніх методів навчання на рівні післядипломної освіти. Матеріали XLVII навчально-методичної конференції “Оргінізація навчального процесу студентів з різними кваліфікаційними рівнями підготовки в ХНМУ”.-Харків,2013.-с.225

70. Федоров В.О., Терещенко А.О., Ніколаєва А.О., Ващук М.А. Проблеми процесу соціально-психологічної адаптації студентів молодших курсів медичного вузу. Матеріали XLVII навчально-методичної конференції “Оргінізація навчального процесу студентів з різними кваліфікаційними рівнями підготовки в ХНМУ”.-Харків,2013.-с.9

71. Власенко А.В., В’юн В.В., Тельнова Л.Г. Науково-дослідна робота у формуванні майбутнього спеціаліста в Харківському національному медичному університеті. Матеріали навчально-наукової конференції «Сучасна післядипломна освіта: досягнення, проблеми, перспективи.» – Харків – 2013. – С. 56-57

Тези на заходах країн СНД

1. Огнєва О.В. Связь фактора некроза опухолей-альфа с липидным обменом у больных с неалкогольной жировой болезнью печени и сахарным диабетом 2 типа. Сборник тезисов II Международной Научно-практической конференции “Актуальные вопросы медицины”, Баку, Азербайджан, 20-21 апреля 2013.-с.93

2. Журавльова Л.В., Огнєва О.В. Роль лептинемии в развитии инсулинорезистентности у больных с неалкогольной жировой болезнью печени и сахарным диабетом 2 типа. Материалы республиканской научно-практической конференции «Метаболический синдром: междисциплинарные проблемы и их решения», 14 марта 2013 г.: тезисы. – Ташкент: Ташкентский институт усовершенствования врачей, 2013.-с.10-11.

3. Журавльова Л.В., Лавриненко О.В. Лечение больных с коморбидной патологией: неалкогольной жировой болезнью печени и сахарным диабетом 2 типа. Материалы республиканской научно-практической конференции «Метаболический синдром: междисциплинарные проблемы и их решения», 14 марта 2013 г.: тезисы. – Ташкент: Ташкентский институт усовершенствования врачей, 2013.-с.68

4. Журавльова Л.В., Власенко А.В. Нарушение холеретической функции печени у больных сахарным диабетом в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени  Материалы республиканской научно-практической конференции «Метаболический синдром: междисциплинарные проблемы и их решения», 14 марта 2013 г.: тезисы. – Ташкент: Ташкентский институт усовершенствования врачей, 2013. С.69

5. Боброннікова Л.Р., Журавльова Л.В. Роль адипоцитокинов в патогенезе инсулинорезистентности у пациентов с сахарным диабетом и неалкогольной жировой болезнью печени. Материалы республиканской научно-практической конференции «Метаболический синдром: междисциплинарные проблемы и их решения», 14 марта 2013 г.: тезисы. – Ташкент: Ташкентский институт усовершенствования врачей, 2013.-с.63

6. Журавльова Л.В., Сокольнікова Н.В. Связь некоторых маркеров воспаления с массой тела у больных сахарным диабетом типа 2. Материалы республиканской научно-практической конференции «Метаболический синдром: междисциплинарные проблемы и их решения», 14 марта 2013 г.: тезисы. – Ташкент: Ташкентский институт усовершенствования врачей, 2013.-с.11

7. Журавльова Л.В., Бабічева О.О. Изменения аминокислотного спектра плазмы у больных неалкогольной жировой болезнью печени и сахарным диабетом 2 типа. Материалы республиканской научно-практической конференции «Метаболический синдром: междисциплинарные проблемы и их решения», 14 марта 2013 г.: тезисы. – Ташкент: Ташкентский институт усовершенствования врачей, 2013-с.9

8. Огнєва О.В. Фактор некроза опухолей-α и инсулинорезистентность у больных с неалкогольной жировой болезнью печени в сочетании с сахарным диабетом 2 типа            Санкт-Петербург – Гастро-2013 : 15-й Юбилейный международный Славяно-Балтийский научный форум, Санкт-Петербург, 13-15 мая 2013 г.-с. 13-14

9. Боброннікова Л.Р., Журавльова А.К. Роль адипоцитокинов в патогенезе метаболического синдрома у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени      Сборник тезисов 5 международной научно-практической конференции “Актуальные вопросы патологии в клинике внутренних болезней”, Россия,Белгород.-2013      4-5     Видання країн СНД

10. Журавльова Л.В., Боброннікова Л.Р. Роль микробиоценоза в развитии хронического системного воспаления и инсулинорезистентности у больных неалкогольной жировой болезнью печени. Сборник тезисов 5 международной научно-практической конференции “Актуальные вопросы патологии в клинике внутренних болезней”, Россия,Белгород.-2013.-с. 39-40

11. Журавльова Л.В., Федоров В.О., H.A. Khidwrbagi, M.M. Al-Ketan. New medications and technique for treatment of diabetes mellitus and its complications with better result. Материалы XVI Всероссийской медико-биологической конференции молодых исследователей (с международным участием). Фундаментальная наука и клиническая медицина — человек и его здоровье 20/04/2013.-с.491-492

12. Боброннікова Л.Р., Журавльова А.К. Роль адипоцитокинов в прогрессировании метаболических нарушений у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени. Санкт-Петербург – Гастро-2013 : 15-й Юбилейный международный Славяно-Балтийский научный форум, Санкт-Петербург, 13-15 мая 2013 г.-с.13

13. Журавльова Л.В., Боброннікова Л.Р., Журавльова А.К. Особенности метаболических нарушений у пациентов с неалкогольнымстеатогепатитом и избыточной массой тела. Санкт-Петербург – Гастро-2013 : 15-й Юбилейный международный Славяно-Балтийский научный форум, Санкт-Петербург, 13-15 мая 2013 г.-с.14

14. Боброннікова Л.Р., Журавльова А.К. Роль адипоцитокинов в патогенезе инсулинорезистентности у пациентов с сахарным диабетом и неалкогольной жировой болезнью печени. Научно-практический журнал “Терапевтический вестник Узбекистана”.-Ташкент,2013.-№4.-с.122

15. Журавльова Л.В., Цівенко О.І., Лахно О.В. Особенности ведения больных ГЭРБ на фоне хронического панкреатита. Научно-практический журнал “Терапевтический вестник Узбекистана”.-Ташкент,2013.-№4.-с.122

16. Журавльова Л.В., Цівенко О.І., Лахно О.В. Афобазол в комплексном лечении больных с синдромом раздраженного кишечника   Научно-практический журнал “Терапевтический вестник Узбекистана”.-Ташкент,2013.-№4.-с.123

17. Журавльова Л.В., Тимошенко Г.Ю. Применение ингибиторов ДПП-4 и альфа-липоевой кислоты в лечении больных сахарным диабетом 2 типа в сочетании с хроническим панкреатитом. Научно-практический журнал “Терапевтический вестник Узбекистана”.-Ташкент,2013.-№4.-с.123

Тези на наукових заходах дальнього зарубіжжя

1. Журавльова Л.В., Сокольнікова Н.В. The interrelation between diastolic function indexes and interleukin-6 level with metabolic cardiomyopathy. Archives of Cardiovascular Diseases. Suppl.XXIII Journees Europeenes de la Societe Ftancaise de Cardiologie,-Paris.-2013.-p.42

2. Журавльова Л.В., Ільченко І.А. Gender peculiarities of puls pressure and heartbeat rate in patients with arterial hypertension depending on age and presence of diabetes mellitus            Archives of Cardiovascular Diseases. Suppl.XXIII Journees Europeenes de la Societe Ftancaise de Cardiologie,-Paris.-2013.-p.74

3. Журавльова Л.В., N.Lopina. Relatiomship between intima-media thickness and diabetic dyslipidemia in patiets with ischemic heart desiase and type 2 diabetes mellitus. Archives of Cardiovascular Diseases. Suppl.XXIII Journees Europeenes de la Societe Ftancaise de Cardiologie,-Paris.-2013.-p.75

4. Журавльова Л.В., Філоненко М.В. Gender peculiarities of lipid profile and metabolic oxygen-depend reactions in patientes with acute myocardial infarction accompanied with non-alcoholic steatohepatitis. Archives of Cardiovascular Diseases. Suppl.XXIII Journees Europeenes de la Societe Ftancaise de Cardiologie,-Paris.-2013.-p.108

5. Журавльова Л.В., Огнєва О.В. The influence of resistin on liver function in patients with diabetes mellitus type 2 and obesity   15th European Congress of Endocrinology, 27 April – 1 May 2013: abstracts. – Copenhagen.-p.186

6. Журавльова Л.В., Nataliia Lopina, Inna Demchenko . The peculiarities of atherosclerotic coronary arteries lesion in patients with coronary artery disease and type 2 diabetes mellitus. 15th European Congress of Endocrinology, 27 April – 1 May 2013: abstracts. – Copenhagen.-p.423

7. Журавльова Л.В. , Lavrinenko Olga. Diagnostic and prognostic value of system matrix mettalloproteinases-1 in patients with diabetes mellitus 2 type. 15th European Congress of Endocrinology, 27 April – 1 May 2013: abstracts. – Copenhagen.-p.407

8. Журавльова Л.В., Ільченко І.А., Філоненко М.В. The prognostic value of mitral regurgitation degree for the changes of daily profIle of blood pressure in patients with arterial hypertension. Journal of Hypertension.-Volume 31, e-Supplement A.-June 2013.-e460

9. Журавльова Л.В., Lopina N., Demchenko I. The influence of arterial stiffness on left ventricular diastolic dysfunction in patients with hypertension and type 2 diabetes mellitus   Journal of Hypertension.-Volume 31, e-Supplement A.-June 2013, e212-e213

10. Журавльова Л.В., Філоненко М.В., Журавльова А.К. The state of metabolic oxygen-dependent reactions and troponin level in patients with acute myocardial infarction accompanied with arterial hypertension against the background of non-alcoholic steatohepatitis. Journal of Hypertension.-Volume 31, e-Supplement A.-June 2013.-e180

11. Журавльова А.К. Stratification of cardiometabolic risk factors in patients with arterial hypertension and diabetes mellitus type 2. Journal of Hypertension.-Volume 31, e-Supplement A.-June 2013.-e213

12. Журавльова Л.В., Філоненко М.В., Сокольнікова Н.В. The correlation between hemodynamic indexes, lipid metabolism and proinflammatory cytokines in patients with metabolic cardiomyopathy    Journal of Hypertension.-Volume 31, e-Supplement A.-June 2013.-e217