Діяльність кафедри внутрішньої медицини №3 та ендокринології ХНМУ в умовах вимушеного карантину спрямована на забезпечення безперервного виконання навчальної програми дисципліни в дистанційній формі УСІХ учасників навчального процесу – як додипломної освіти (студентів 4 курсу, бакалаврів), так і післядипломної (інтернів, аспірантів та лікарів курсів ТУ).

Для організації якісного дистанційного навчання, співробітники кафедри разом із студентами та лікарями активно долучилися до можливостей офіційної платформи ДО ХНМУ Moodle. Згідно розкладу, викладачі проводять вебінари, на яких читаються лекції та розглядаються клінічні випадки за темою заняття. Самостійна підготовка до заняття, виконання завдань та контрольні тестування студентами та лікарями проводиться у відповідних підрозділах кафедральної категорії Moodle.

The activity of the Department of Internal Medicine №3 and Endocrinology of KhNMU in the conditions of forced quarantine is aimed at ensuring continuous implementation of the curriculum of the discipline in the distance form of ALL participants of the educational process – both undergraduate education (4th year students, bachelors) and postgraduate (interns, graduate students).

To organize quality distance learning, the staff of the department together with students and doctors actively joined the capabilities of the official platform of KhNMU Moodle. According to the schedule, teachers conduct webinars, where lectures are given and clinical cases are considered on the topic of the lesson. Independent preparation for classes, tasks and control tests by students and doctors is carried out in the relevant departments of the departmental category Moodle.