Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини

YouTube

Facebook

Instagram

Шановні студенти!

Новий навчальний рік на кафедрі відбувається в дистанційному режимі. Кафедра внутрішньої медицини №3 та ендокринології підготувала усі необхідні навчальні активності для забезпечення безперервного навчання студентів, які розміщені на сайті кафедри http://vnmed3.kharkiv.ua та на платформі дистанційного навчання ХНМУ Moodle http://distance.knmu.edu.ua/course/index.php?categoryid=14. Також наголошуємо, що оперативне інформування щодо новин кафедри відбувається на нашій сторінці у Фейсбук https://www.facebook.com/vnmed3.

Підготовка до практичних занять проводиться за допомогою ресурсів системи дистанційного навчання Moodle. Для цього колективом кафедри було створено електронні курси, які повністю відповідають програмі навчання.

Для того, щоб долучитися до наших дистанційних курсів, необхідно авторизуватися в системі Moodle, та із головної сторінки системи обрати директорію курсів «Кафедра внутрішньої медицини №3 та ендокринології/ Department of Internal Medicine № 3 and Endocrinology». Після цього обрати мову навчання (укр/eng) та зареєструватися у відповідних курсах.

До кожного практичного заняття студент повинен вивчити тему в електронному курсі i виконати всі завдання, що прикладаються до неї: вирішити тести, клінічні задачі тощо.

Онлайн заняття та консультації на кафедрі проводяться за допомогою ресурсів Google Meet та Microsoft Teams.

Для контакту зі своїм викладачем, кожний студент має змогу написати йому на корпоративну електронну пошту чи у вайбер. Контакти викладачів розміщено за посиланням http://vnmed3.kharkiv.ua/o-nas

З графіком консультацій чергових викладачів можна ознайомитися за посиланням http://vnmed3.kharkiv.ua/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/obshhaya-informaciya/grafik-on-lajn-cherguvan-vikladachiv-kafedri

Список тем практичних занять можна знайти  за посиланнями  на осінній семестр http://vnmed3.kharkiv.ua/?page_id=1668, на весняний семестр http://vnmed3.kharkiv.ua/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/distancionnoe-obuchenie/tematichnij-plan-praktichnix-zanyat-vesnyanij-semestr

З розкладом і списком тем лекцій можна ознайомитися за посиланнями на осінній семестр http://vnmed3.kharkiv.ua/?page_id=1631, на весняний семестр http://vnmed3.kharkiv.ua/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/distancionnoe-obuchenie/plan-ta-rozklad-lekcij-vesnyanij-semestr

До уваги студентів! Запис на відпрацювання до чергового викладача відбувається через електронний журнал, з подальшим інформуванням викладача за вказаними контактними даними корпоративної електронної пошти.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ

Підсумкова атестація на кафедрі проводиться у вигляді диференційного заліку з  дисципліни “Внутрішня медицина, в т.ч. ендокринологія”, відбувається на платформі Moodle ХНМУ та передбачає проведення ввідного тестування із прохідним балом для подальшої можливості отримання завдання-есе та перевірки його викладачем. Другий етап підсумкового контролю із аналізом відповіді та вирішенням клінічних задач проходить у синхронному режимі в вебінарній кімнаті. 

Перелік запитань для підготовки студентів до підсумкового  контролю наведено за посиланням http://vnmed3.kharkiv.ua/?page_id=922

Доступ до диференційованого заліку в системі ДО Moodle ХНМУ: ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАЛІК / FINAL CREDIT / ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ http://distance.knmu.edu.ua/course/view.php?id=2524

 

Усе буде ХНМУ, все буде Україна!

З повагою, завідувачка кафедри професор Журавльова Л.В. та колектив кафедри.

 

Dear students!

New academic year is continued in the remote mode. The Department of Internal Medicine №3 and Endocrinology has prepared all the necessary educational activities to ensure continuous learning of students, which are posted on the website of the department http://vnmed3.kharkiv.ua and on the distance learning platform of KhNMU Moodle http://distance.knmu.edu.ua/course/index.php?categoryid=14. We also emphasize that prompt information about the news of the department is on our Facebook page https://www.facebook.com/vnmed3.

Preparation for practical classes is carried out with the help of resources of the distance learning system Moodle. To do this, the staff of the department has created electronic courses that fully comply with the curriculum.

In order to join our distance learning courses, you need to log in to the Moodle system and select the directory of courses “Department of Internal Medicine № 3 and Endocrinology” from the main page of the system. Then choose the language (eng) and register for the relevant courses.

Before each practical lesson, the student must study the topic in an electronic course and perform all tasks attached to it: solve tests, clinical cases and other.

Online classes and consultations at the department are conducted with the help of Google Meet and Microsoft Teams resources.

Contacts of teachers are posted at the link http://vnmed3.kharkiv.ua/o-nas

The schedule of daily teachers consultations can be found at the link http://vnmed3.kharkiv.ua/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0 % b5% d0% bd% d1% 82% d0% be% d0% b2 / obshhaya-informaciya / grafik-on-lajn-cherguvan-vikladachiv-kafedri

The list of topics of practical classes can be found at the links to the autumn semester http://vnmed3.kharkiv.ua/?page_id=1668, the spring semester http://vnmed3.kharkiv.ua/%d0%b4%d0%bb%d1% 8f-% d1% 81% d1% 82% d1% 83% d0% b4% d0% b5% d0% bd% d1% 82% d0% be% d0% b2 / distancionnoe-obuchenie / tematichnij-plan-praktichnix-zanyat -vesnyanij-semester

The schedule and list of lecture topics can be found at the links to the autumn semester http://vnmed3.kharkiv.ua/?page_id=1631, the spring semester http://vnmed3.kharkiv.ua/%d0%b4%d0%bb% d1% 8f-% d1% 81% d1% 82% d1% 83% d0% b4% d0% b5% d0% bd% d1% 82% d0% be% d0% b2 / distancionnoe-obuchenie / plan-ta-rozklad -lection-vesnyanij-semester

Attention! Registration for practice to the next teacher is through an electronic journal, followed by informing the teacher on the specified contact details of corporate e-mail.

PROCEDURE FOR CONDUCTING THE FINAL CREDIT

Final credit at the department is conducted in the form of a differential test in the discipline “Internal Medicine, including Endocrinology ”takes place on the Moodle platform of KhNMU and provides for introductory testing with a passing score for further possibility of obtaining an essay and checking it by the teacher. The second stage of the final control with the analysis of the answer and the solution of clinical problems takes place in a synchronous mode in the webinar room.

The list of questions for the preparation of students for the final control is given by the link http://vnmed3.kharkiv.ua/?page_id=922

Access to differentiated credit in the system To Moodle KhNMU: DIFFERENTIAL CREDIT / FINAL CREDIT / DIFFERENTIAL CREDIT http://distance.knmu.edu.ua/course/view.php?id=2524

 

Everything will be KhNMU, everything will be Ukraine!

Sincerely,

Head of the Department, Professor Zhuravlyova Larysa and the staff of the department.