8 квітня в ХНМУ відбулася Всеукраїнська НПК з міжнародною участю «Актуальні проблеми вищої медичної освіти і науки». Співробітники кафедри прийняли активну участь в чотирьох секційних засіданнях, беручи до уваги високу актуальність та практичний інтерес заявлених питань для обговорення.

Проф. Журавльова Л.В. виступила із доповіддю “Досвід організації післядипломного навчання лікарів-інтерністів в рамках стратегії безперервного професійного розвитку” в рамках секції “Підвищення кваліфікації, безперервний професійний розвиток”, в якій повідомила що удосконалення якості навчання лікарів-фахівців на курсах підвищення кваліфікації є актуальною проблемою в системі післядипломної освіти, та вимагає впровадження нових освітніх технологій. В доповіді Лариса Володимирівна наводить досвід впровадження інтернет-інформаційних освітніх технологій в організації курсів тематичного удосконалення лікарів циклу «Ревматологія» у змішаному форматі з елементами дистанційного навчання на кафедрі внутрішньої медицини №3 та ендокринології ХНМУ.

Асистентка кафедри, к.мед.н. Олійник М.О. доповідала про “Окремі аспекти інтернаціоналізації освіти на прикладі кафедр VII факультету з підготовки іноземних студентів НІІ ПІГ ХНМУ” в секції “Інтернаціоналізація медичної освіти і науки”, де наголосила на тому, що учасники навчального процесу за останні роки активно долучаються до цього процесу, приймаючи участь в програмах міжнародного стажування та академічної мобільності, відвідують міжнародні наукові та освітні форуми, публікуються в іноземних виданнях.

Доцентка кафедри, к.мед.н. Сокольнікова Н.В. поділилася досвідом про “Використання симуляційних методів навчання при формуванні професійних навичок терапевтичного профілю” на секційному засіданні “Особливості організації дистанційного навчання у медичних ЗВО”. Неля Володимирівна наголосила, що симуляційне навчання в терапії – сучасна технологія опанування та оцінки практичних навичок, умінь і знань, яка заснована на моделюванні клінічної ситуації, її розвитку та отриманні результату. Імітаційні методи (ситуаційні завдання, використання манекенів, симуляторів тощо) застосовуються як під час оффлайн занять, так і при дистанційному навчанні.

Тези своїх доповідей також представили ас. Сікало Ю.К., доц. Федоров В.О., доц. Лахно О.В., доц. Цівенко О.І., доц. Власенко А.В.

Конференція завершилася прийняттям резолюції, в якій наголошено про необхідність подальшого впровадження ефективних реформ в освітній процес  для півдищення компетенцій на всіх етапах навчання у медичному виші.